เมนู

52-3. ปรามาสสัมปยุตตทุกะปรามาสสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยปรามาสะ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ

53-4. ปรามาสปรามัฏฐทุกะปรามาสา เจว ธมฺมา

ธรรมเป็นปรามาสะ และเป็นอารมณ์
ปรามฏฺฐา จ ของปรามาสะ
ปรามฏฺฐา เจว ธมฺมา ธรรมเป็นอารมณ์ของปรามาสะ แต่
โน จ ปรามาสา ไม่เป็นปรามาสะ

54-5. ปรามาสวิปปยุตตปรามัฏฐทุกะปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปร ธมฺมา

ธรรมวิปปยุสตจากปรามาสะ แต่เป็น
ปรามฏฺฐาปิ อารมณ์ของปรามาสะ
ปรามาสวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธรรมวิปปยุตจากปรามาสะ และไม่เป็น
ธมฺมา อปราฏฺฐปิ อารมณ์ของปรามาสะ

มหันตรทุกะ[11]

หมวดที่ 10 มี 14 ทุกะ

คือ

55-1. สารัมมณทุกะสารมฺมณา ธมฺมา

ธรรมมีอารมณ์
อนารมฺมณา ธมฺมา ธรรมไม่มีอารมณ์