เมนู

นีวรณิยา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา ธรรมเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ แต่ไม่เป็น
นิวรณ์

48-5. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะนีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณ

ธรรมเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์
สมฺปยุตฺตา จ
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ ธรรมสัมปยุตด้วยนิวรณ์ แต่ไม่เป็น
นีวรณา นิวรณ์

49-6. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะนีวรณวิปฺปยุตฺต่ โข ปน ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์
นีวรณิยาปิ ของนิวรณ์
นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ์ และไม่เป็น
อนีวรณิยาปิ อารมณ์ของนิวรณ์

ปรามาสโคจฉกะ[10]

หมวดที่ 9 มี 5 ทุกะ

คือ

50-1. ปรามาสทุกะปรามาสา ธมฺมา

ธรรมเป็นปรามาสะ (ทิฏฐิ)
โน ปรามาสา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นปรามาสะ

51-2. ปรามัฏฐทุกะปรามฏฺฐา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของปรามาสะ
อปรามฏฺฐา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะ