เมนู

43-6. โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะโยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากโยคะ แต่เป็นอารมณ์
โยคนิยาปิ ของโยคะ
โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโยคะ และไม่เป็น
อโยคนิยาปิ อารมณ์ของโยคะ

นีวรณโคจฉกะหมวดที่ 8 มี 6 ทุกะ

คือ

[9]

44-1. นีวรณทุกะนีวรณา ธมฺมา

ธรรมเป็นนิวรณ์
โน นีวรณา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นนิวรณ์

45-2. นีวรณิยทุกะนีวรณา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของนิวรณ์
อนีวรณิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์

46-3. นีวรณสัมปยุตตทุกะนีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยนิวรณ์
นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ์

47-4. นีวรณนีวรณิยทุกะนีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณิยา จ

ธรรมเป็นนิวรณ์ และเป็นอารมณ์ของ
นิวรณ์

นีวรณิยา เจว ธมฺมา โน จ นีวรณา ธรรมเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ แต่ไม่เป็น
นิวรณ์

48-5. นีวรณนีวรณสัมปยุตตทุกะนีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณ

ธรรมเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์
สมฺปยุตฺตา จ
นีวรณสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ ธรรมสัมปยุตด้วยนิวรณ์ แต่ไม่เป็น
นีวรณา นิวรณ์

49-6. นีวรณวิปปยุตตนีวรณิยทุกะนีวรณวิปฺปยุตฺต่ โข ปน ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์
นีวรณิยาปิ ของนิวรณ์
นีวรณวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ์ และไม่เป็น
อนีวรณิยาปิ อารมณ์ของนิวรณ์

ปรามาสโคจฉกะ[10]

หมวดที่ 9 มี 5 ทุกะ

คือ

50-1. ปรามาสทุกะปรามาสา ธมฺมา

ธรรมเป็นปรามาสะ (ทิฏฐิ)
โน ปรามาสา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นปรามาสะ

51-2. ปรามัฏฐทุกะปรามฏฺฐา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของปรามาสะ
อปรามฏฺฐา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสะ