เมนู

43-6. โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะโยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากโยคะ แต่เป็นอารมณ์
โยคนิยาปิ ของโยคะ
โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโยคะ และไม่เป็น
อโยคนิยาปิ อารมณ์ของโยคะ

นีวรณโคจฉกะหมวดที่ 8 มี 6 ทุกะ

คือ

[9]

44-1. นีวรณทุกะนีวรณา ธมฺมา

ธรรมเป็นนิวรณ์
โน นีวรณา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นนิวรณ์

45-2. นีวรณิยทุกะนีวรณา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของนิวรณ์
อนีวรณิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์

46-3. นีวรณสัมปยุตตทุกะนีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยนิวรณ์
นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ์

47-4. นีวรณนีวรณิยทุกะนีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณิยา จ

ธรรมเป็นนิวรณ์ และเป็นอารมณ์ของ
นิวรณ์