เมนู

โยคโคจฉกะหมวดที่ 7 มี 6 ทุกะ

คือ

[8]

38-1. โยคทุกะโยคา ธมฺมา

ธรรมเป็นโยคะ
โน โยคา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นโยคะ

39-2. โยคนิยทุกะโยคนิยา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของโยคะ
อโยคนิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ

40-3. โยคสัมปยุตตทุกะโยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยโยคะ
โยควิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโยคะ

41-4. โยคโยคนิยทุกะโยคา เจว ธมฺมา โยคนิยา จ

ธรรมเป็นโยคะ และเป็นอารมณ์ของ
โยคะ
โยคนิยา เจว ธมฺมา โน จ โยคา ธรรมเป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็น
โยคะ

42-5. โยคโยคสัมปยุตตทุกะโยคา เจว ธมฺมา โยคสมฺปสยุตฺตา จ

ธรรมเป็นโยคะ และสัมปยุตด้วยโยคะ
โยคาสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โยคา ธรรมสัมปยุตด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ

43-6. โยควิปปยุตตโยคนิยทุกะโยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากโยคะ แต่เป็นอารมณ์
โยคนิยาปิ ของโยคะ
โยควิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโยคะ และไม่เป็น
อโยคนิยาปิ อารมณ์ของโยคะ

นีวรณโคจฉกะหมวดที่ 8 มี 6 ทุกะ

คือ

[9]

44-1. นีวรณทุกะนีวรณา ธมฺมา

ธรรมเป็นนิวรณ์
โน นีวรณา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นนิวรณ์

45-2. นีวรณิยทุกะนีวรณา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของนิวรณ์
อนีวรณิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์

46-3. นีวรณสัมปยุตตทุกะนีวรณสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยนิวรณ์
นีวรณวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากนิวรณ์

47-4. นีวรณนีวรณิยทุกะนีวรณา เจว ธมฺมา นีวรณิยา จ

ธรรมเป็นนิวรณ์ และเป็นอารมณ์ของ
นิวรณ์