เมนู

โยคโคจฉกะหมวดที่ 7 มี 6 ทุกะ

คือ

[8]

38-1. โยคทุกะโยคา ธมฺมา

ธรรมเป็นโยคะ
โน โยคา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นโยคะ

39-2. โยคนิยทุกะโยคนิยา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของโยคะ
อโยคนิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ

40-3. โยคสัมปยุตตทุกะโยคสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยโยคะ
โยควิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโยคะ

41-4. โยคโยคนิยทุกะโยคา เจว ธมฺมา โยคนิยา จ

ธรรมเป็นโยคะ และเป็นอารมณ์ของ
โยคะ
โยคนิยา เจว ธมฺมา โน จ โยคา ธรรมเป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็น
โยคะ

42-5. โยคโยคสัมปยุตตทุกะโยคา เจว ธมฺมา โยคสมฺปสยุตฺตา จ

ธรรมเป็นโยคะ และสัมปยุตด้วยโยคะ
โยคาสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา โน จ โยคา ธรรมสัมปยุตด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ