เมนู

34-3. โอฆสัมปยุตตทุกะโอฆสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยโอฆะ
โอฆวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ

35-4. โอฆโอฆนิยทุกะโอฆา เจว ธมฺมา โอฆนิยา จ

ธรรมเป็นโอฆะและเป็นอารมณ์ของ
โอฆะ
โอฆนิยา เจว ธมฺมา โน จ โอฆา ธรรมเป็นอารมณ์ของโอฆะแต่ไม่เป็น
โอฆะ

36-5. โอฆโอฆสัมปยุตตทุกะโอฆา เจว ธมฺมา โอฆ-

ธรรมเป็นโอฆะ และสัมปยุตด้วยโอฆะ
สมฺปยุตฺตา จ
โอฆสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยโอฆะ แต่ไม่เป็น
โน จ โอฆา โอฆะ

37-6. โอฆวิปปยุตตโอฆนิยทุกะโอฆวิปฺปยุตฺตา โน ปน ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ แต่เป็นอารมณ์
โอฆนิยาปิ ของโอฆะ
โอฆวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากโอฆะ และไม่เป็น
อโนฆนิยาปิ อารมณ์ของโอฆะ