เมนู

คนฺถนิยา เจว ธมฺมา โน จ คนฺถา ธรรมเป็นอารมณ์ของคันถะ แต่ไม่
เป็นคันถะ

30-5. คันถคันถสัมปยุตตทุกะคนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถสมฺปยุตฺตา จ

ธรรมเป็นคันถะ และสัมปยุตด้วยคันถะ
คนฺถสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยคันถะ แต่ไม่เป็น
โน จ คนฺถา คันถะ

31-6. คันถวิปปยุตตคันถนิยทุกะคนฺถวิปปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากคันถะ แต่เป็นอารมณ์
คนฺถนิยาปิ ของคันถะ
คนฺถวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากคันถะ และไม่เป็น
อคนฺถนิยาปิ อารมณ์ของคันถะ

โอฆโคจฉกะหมวดที่ 6 มี 6 ทุกะ

คือ

[7]

32-1. โอฆทุกะโอฆา ธมฺมา

ธรรมเป็นโอฆะ
โน โอฆา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นโอฆะ

33-2. โอฆนิยทุกะโอฆนิยา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของโอฆะ
อโนฆนิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของโอฆะ