เมนู

สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยสัญโญชน์ แต่ไม่เป็น
โน จ สญฺโญชนา สัญโญชน์

25-6. สัญโญชนวิปปยุตตสัญโญชนิยทุกะสญฺโญชนวิปฺปยุตตา โข ปน

ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน์ แต่เป็น
ธมฺมา สญฺโญชนิยาปิ อารมณ์ของสัญโญชน์
สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา โข ปน ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน์ และไม่
ธมฺมา อสญฺโญชนิยาปิ เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์

คันถโคจฉกะหมวดที่ 5 มี 6 ทุกะ

คือ

[6]

26-1. คันถทุกะ


คนฺถา ธมฺมา

ธรรมเป็นคันถะ
โน คนฺถา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นคันถะ

27-2. คันถนิยทุกะคนฺถนิยา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของคันถะ
อคนฺถนิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ

28-3. คันถสัมปยุตตทุกะคนฺถสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยคันถะ
คนฺถวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตตจากคันถะ

29-4. คันถคันถนิยทุกะคนฺถา เจว ธมฺมา คนฺถนิยา จ

ธรรมเป็นคันถะและเป็นอารมณ์ของ
คันถะ