เมนู

สัญโญชนโคจฉกะหมวดที่ 4 มี 6 ทุกะ

คือ

[5]

20-1. สัญโญชนทุกะ


สญฺโญชนา ธมฺมา

ธรรมเป็นสัญโญชน์
โน สญฺโญชนา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นสัญโญชน์

21-2. สัญโญชนิยทุกะสญฺโญชนิยา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของสัญโญชน์
อสญฺโญชนิยา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของสัญโญชน์

22-3. สัญโญชนสัมปยุตตทุกะสญฺโญชนสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยสัญโญชน์
สญฺโญชนวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากสัญโญชน์

23-4. สัญโญชนสัญโญชนิยทุกะสญฺโญชนา เจว ธมฺมา

ธรรมเป็นสัญโญชน์ และเป็นอารมณ์
สญฺโญชนิยา จ ของสัญโญชน์
สญฺโญชนิยา เจว ธมฺมา โน ธรรมเป็นอารมณ์ของสัญโญชน์ แต่ไม่
จ สญฺโญชนา เป็นสัญโญชน์

24-5. สัญโญชนสัญโญชนสัมปยุตตทุกะสญฺโญชนา เจว ธมฺมา

ธรรมเป็นสัญโญชน์และสัมปยุตด้วย
สญฺโญชนสมฺปยุตฺตา จ สัญโญชน์