เมนู

16-3. อาสวสัมปยุตตทุกะอาสวสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยอาสวะ
อาสววิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ

17-4. อาสวสาสวทุกะอาสวา เจว ธมฺมา สาสวา จ

ธรรมเป็นอาสวะ และเป็นอารมณ์ของ
อาสวะ
สาสวา เจว ธมฺมา โน จ อาสวา ธรรมเป็นอารมณ์ของอาสวะ แต่ไม่
เป็นอาสวะ

18-5. อาสวอาสวสัมปยุตตทุกะอาสวา เจว ธมฺมา อาสวา-

ธรรมเป็นอาสวะ และสัมปยุตด้วย
สมฺปยุตฺตา จ อาสวะ
อาสวสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยอาสวะ แต่ไม่เป็น
โน จ อาสวา อาสวะ

19-6. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะอาสววิปปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา

ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ แต่ธรรมเป็น
สาสวปิ อารมณ์ของอาสวะ
อาสววิปฺปยุตฺตา โข ปน ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากอาสวะ และไม่เป็น
อนาสวาปิ อารมณ์ของอาสวะ