เมนู

10-4. สัปปฏิฆทุกะสปฺปฏิฆา ธมฺมา

ธรรมที่กระทบได้
อปฺปฏิฆา ธมฺมา ธรรมที่กระทบไม่ได้

11-5. รูปิทุกะรูปิโน ธมฺมา

ธรรมเป็นรูป
อรูปิโน ธมฺมา ธรรมไม่เป็นรูป

12-6. โลกิยทุกะโลกิยา ธมฺมา

ธรรมเป็นโลกิยะ
โลกุตฺตรา ธมฺมา ธรรมเป็นโลกุตระ

13-7. เกนจิวิญเญยยทุกะเกนจิ วิญเญยฺยา ธมฺมา

ธรรมที่จิตบางอย่างรู้ได้
เกนจิ น วิญฺเญยฺยา ธมฺมา ธรรมที่จิตบางอย่างรู้ไม่ได้

อาสวโคจฉกะหมวดที่ 3 มี 6 ทุกะ

คือ

[4]

14-1. อาสวทุกะ


อาสวา ธมฺมา

ธรรมเป็นอาสวะ
โน อาสวา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอาสวะ

15-2. สาสวทุกะสาสวา ธมฺมา

ธรรมเป็นอารมณ์ของอาสวะ
อนาสวา ธมฺมา ธรรมไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ