เมนู

เหตุสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ
น จ เหตู

6. นเหตุสเหตุกทุกะน เหตู โข ปน ธมฺมา

ธรรมไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ
สเหตุกาปิ
น เหตู โข ปน ธมฺมา ธรรมไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ
อเหตุกาปิ

จูฬันตรทุกะหมวดที่ 2 มี 7 ทุกะ

คือ

[3]

7-1. สัปปัจจยทุกะสปฺปจฺจยา ธมฺมา

ธรรมมีปัจจัย
อปฺปจฺจยา ธมฺมา ธรรมไม่มีปัจจัย

8-2. สังขตทุกะสงฺขตา ธมฺมา

ธรรมเป็นสังขตะ
อสงฺขตา ธมฺมา ธรรมเป็นอสังขตะ

9-3. สนิทัสสนทุกะสนิทสฺสนา ธมฺมา

ธรรมที่เห็นได้
อนิทสฺสนา ธมฺมา ธรรมที่เห็นไม่ได้