เมนู

ทุกมาติกา 142 ทุกะอภิธรรมมาติกา 100 ทุกะเหตุโคจฉกะหมวดที่ 1 มี 6 ทุกะ

คือ

[2]

1. เหตุทุกะ


เหตู ธมฺมา

ธรรมเป็นเหตุ
นเหตู ธมฺมา ธรรมไม่เป็นเหตุ

2. สเหตุกทุกะสเหตุกา ธมฺมา

ธรรมมีเหตุ
อเหตุกา ธมฺมา ธรรมไม่มีเหตุ

3. เหตุสัมปยุตตทุกะเหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยเหตุ
เหตุวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากเหตุ

4. เหตุสเหตุทุกะเหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จ

ธรรมเป็นเหตุและมีเหตุ
สเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตู ธรรมมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ

5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะเหตู เจว ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา จ

ธรรมเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ

เหตุสมฺปยุตฺตา เจว ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ
น จ เหตู

6. นเหตุสเหตุกทุกะน เหตู โข ปน ธมฺมา

ธรรมไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุ
สเหตุกาปิ
น เหตู โข ปน ธมฺมา ธรรมไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ
อเหตุกาปิ

จูฬันตรทุกะหมวดที่ 2 มี 7 ทุกะ

คือ

[3]

7-1. สัปปัจจยทุกะสปฺปจฺจยา ธมฺมา

ธรรมมีปัจจัย
อปฺปจฺจยา ธมฺมา ธรรมไม่มีปัจจัย

8-2. สังขตทุกะสงฺขตา ธมฺมา

ธรรมเป็นสังขตะ
อสงฺขตา ธมฺมา ธรรมเป็นอสังขตะ

9-3. สนิทัสสนทุกะสนิทสฺสนา ธมฺมา

ธรรมที่เห็นได้
อนิทสฺสนา ธมฺมา ธรรมที่เห็นไม่ได้