เมนู

ทุกมาติกา 142 ทุกะอภิธรรมมาติกา 100 ทุกะเหตุโคจฉกะหมวดที่ 1 มี 6 ทุกะ

คือ

[2]

1. เหตุทุกะ


เหตู ธมฺมา

ธรรมเป็นเหตุ
นเหตู ธมฺมา ธรรมไม่เป็นเหตุ

2. สเหตุกทุกะสเหตุกา ธมฺมา

ธรรมมีเหตุ
อเหตุกา ธมฺมา ธรรมไม่มีเหตุ

3. เหตุสัมปยุตตทุกะเหตุสมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยเหตุ
เหตุวิปฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมวิปปยุตจากเหตุ

4. เหตุสเหตุทุกะเหตู เจว ธมฺมา สเหตุกา จ

ธรรมเป็นเหตุและมีเหตุ
สเหตุกา เจว ธมฺมา น จ เหตู ธรรมมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ

5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะเหตู เจว ธมฺมา เหตุสมฺปยุตฺตา จ

ธรรมเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุ