เมนู

พระนครของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีนามว่า กาสี พระราชบิดา
ทรงพระนามว่า ชัยเสนะ พระราชมารดาพระนามว่า สิริมา พระรักขิตเถระ
และพระธรรมเสนเถระเป็นคู่พระอัครสาวก พระอุปัฏฐาก นามว่า สภิยะ
พระจาลาเถรี และพระอุปจาลาเถรีเป็นคู่พระอัครสาวิกา ต้นมะขามป้อม
เป็นต้นไม้ตรัสรู้ พระสรีระสูง 58 ศอก พระชนมายุเก้าหมื่นปีแล.
จบปุสสกถา

วิปัสสีกถาที่ 19



ในกาลต่อจากพระปุสสสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมา นับแต่กัปนี้
ถอยไปในกัปที่ 91 พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงพระนามว่า วิปัสสี ทรงอุบัติขึ้น
สาวกสันนิบาตแม้ของพระองค์ก็มี 3 ครั้ง ในสันนิบาตครั้งแรกมีภิกษุ 6 ล้าน
8 แสน ในครั้งที่ 2 มีภิกษุ 1 แสน ในครั้งที่ 3 มีภิกษุ 8 หมื่น.
ครั้งนั้น พระโพธิสัตว์ เป็นนาคราช นามว่า อตุละ มีฤทธิ์มาก
มีอานุภาพมาก ได้ถวายตั่งทองอันขจิตไปด้วยรัตนะ 7 ประการ แด่พระผู้มี-
พระภาคเจ้า แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์
นั้นว่า นับแต่กัปนี้ไป ในกัปที่ 91 นาคราชนี้จักเป็นพระพุทธเจ้า ดังนี้.
พระนครของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีนามว่า พันธุมดี พระราชบิดา
ทรงพระนามว่า พันธุมา พระราชมารดาทรงพระนามว่า พันธุมดี พระขัณฑ-
เถระและพระติสสเถระเป็นคู่พระอัครสาวก พระอุปัฏฐาก นามว่า อโสกะ
พระจันทาเถรีและพระจันทมิตตาเถรีเป็นคู่พระอัครสาวิกา ต้นแคฝอยเป็นต้นไม้
ตรัสรู้ พระองค์มีพระสรีระสูง 80 ศอก มีพระรัศมีแผ่ไป 7 โยชน์โดยรอบ
มีพระชนมายุแปดหมื่นพรรษาแล.
จบวิปัสสีกกา