เมนู

พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ 1 ภาคที่ 1ธรรมสังคณีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกาติกมาติกา 22 ติกะ[1]

1. กุสลติกะ


กุสลา ธมฺมา

ธรรมเป็นกุศล
อกุสลา ธมฺมา ธรรมเป็นอกุศล
อพฺยกากตา ธมฺมา ธรรมเป็นอัพยากฤต

2. เวทนาติกะสุขาย เวทนา สมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยสุขเวทนา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธรรมสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา
ธมฺมา

3. วิปากติกะวิปากา ธมฺมา

ธรรมเป็นวิบาก
วิปากธมฺมธมฺมา ธรรมเป็นเหตุแห่งวิบาก
เนววิปากนวิปากธมฺมธมฺมา ธรรมไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุแห่ง
วิบาก

4. อุปาทินนุปาทานิยติกะอุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา

ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย
ตัณหาทิฏฐิเข้ายึดครองและเป็นอารมณ์
ของอุปาทาน
อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย
ตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองแต่เป็น
อารมณ์ของอุปาทาน
อนุปาทินฺนานุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมที่สัมปยุตด้วย
ตัณหาทิฏฐิไม่เข้ายึดครองและไม่เป็น
อารมณ์ของอุปาทาน

5. สังกิลิฏฐสังกิเลสิกติกะสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิเลสิกา ธมฺมา

ธรรมเศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของ
สังกิเลส
อสงฺกิลิฏฺฐสงฺกิลสิกา ธมฺมา ธรรมไม่เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของ
สังกิเลส
อสงฺกิลิฏฺฐาสงฺกิเลสิกา ธมฺมา ธรรมไม่เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์
ของสังกิเลส