เมนู

พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑ ภาคที่ ๑ธรรมสังคณีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติกาติกมาติกา ๒๒ ติกะ[๑]

๑. กุสลติกะ


กุสลา ธมฺมา

ธรรมเป็นกุศล
อกุสลา ธมฺมา ธรรมเป็นอกุศล
อพฺยกากตา ธมฺมา ธรรมเป็นอัพยากฤต

๒. เวทนาติกะสุขาย เวทนา สมฺปยุตฺตา ธมฺมา

ธรรมสัมปยุตด้วยสุขเวทนา
ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุตด้วยทุกขเวทนา
อทุกฺขมสุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธรรมสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา
ธมฺมา