เมนู

‘‘อนุโมทามิ เต เทว, ปุตฺตเก ทานมุตฺตมํ;

ทตฺวา จิตฺตํ ปสาเทหิ, ภิยฺโย ทานํ ทโท ภวฯ

[2263]

‘‘โย ตฺวํ มจฺเฉรภูเตสุ, มนุสฺเสสุ ชนาธิป;

พฺราหฺมณสฺส อทา ทานํ, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒโน’’ฯ

[2264]

‘‘นินฺนาทิตา เต ปถวี, สทฺโท เต ติทิวงฺคโต;

สมนฺตา วิชฺชุตา อาคุํ, คิรีนํว ปติสฺสุตาฯ

[2265]

‘‘ตสฺส เต อนุโมทนฺติ, อุโภ นารทปพฺพตา;

อินฺโท จ พฺรหฺมา ปชาปติ, โสโม ยโม เวสฺสวโณ;

สพฺเพ เทวานุโมทนฺติ, ตาวติํสา สอินฺทกาฯ

[2266]

‘‘อิติ มทฺที วราโรหา, ราชปุตฺตี ยสสฺสินี;

เวสฺสนฺตรสฺส อนุโมทิ, ปุตฺตเก ทานมุตฺตมํ’’ฯ

มทฺทีปพฺพํ นามฯ

สกฺกปพฺพํ

[2267]

ตโต รตฺยา วิวสาเน, สูริยสฺสุคฺคมนํ ปติ;

สกฺโก พฺราหฺมณวณฺเณน, ปาโต เตสํ อทิสฺสถฯ

[2268]

‘‘กจฺจิ นุ โภโต กุสลํ, กจฺจิ โภโต อนามยํ;

กจฺจิ อุญฺเฉน ยาเปถ, กจฺจิ มูลผลา พหูฯ

[2269]

‘‘กจฺจิ ฑํสา มกสา จ, อปฺปเมว สรีสปา;

วเน วาฬมิคากิณฺเณ, กจฺจิ หิํสา น วิชฺชติ’’ฯ

[2270]

‘‘กุสลญฺเจว โน พฺรหฺเม, อโถ พฺรหฺเม อนามยํ;

อโถ อุญฺเฉน ยาเปม, อโถ มูลผลา พหูฯ

[2271]

‘‘อโถ ฑํสา มกสา จ, อปฺปเมว สรีสปา;

วเน วาฬมิคากิณฺเณ, หิํสา มยฺหํ น วิชฺชติฯ

[2272]

‘‘สตฺต โน มาเส วสตํ, อรญฺเญ ชีวโสกินํ;

อิทํ ทุติยํ ปสฺสาม, พฺราหฺมณํ เทววณฺณินํ;

อาทาย เวฬุวํ ทณฺฑํ, ธาเรนฺตํ อชินกฺขิปํฯ

[2273]

‘‘สฺวาคตํ เต มหาพฺรหฺเม, อโถ เม อทุราคตํ;

อนฺโต ปวิส ภทฺทนฺเต, ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เตฯ

[2274]

‘‘ตินฺทุกานิ ปิยาลานิ, มธุเก กาสุมาริโย;

ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ, ภุญฺช พฺรหฺเม วรํ วรํฯ

[2275]

‘‘อิทมฺปิ ปานียํ สีตํ, อาภตํ คิริคพฺภรา;

ตโต ปิว มหาพฺรหฺเม, สเจ ตฺวํ อภิกงฺขสิฯ

[2276]

‘‘อถ ตฺวํ เกน วณฺเณน, เกน วา ปน เหตุนา;

อนุปฺปตฺโต พฺรหารญฺญํ, ตํ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต’’ฯ

[2277]

‘‘ยถา วาริวโห ปูโร, สพฺพกาลํ น ขียติ;

เอวํ ตํ ยาจิตาคจฺฉิํ, ภริยํ เม เทหิ ยาจิโต’’ฯ

[2278]

‘‘ททามิ น วิกมฺปามิ, ยํ มํ ยาจสิ พฺราหฺมณ;

สนฺตํ นปฺปฏิคุยฺหามิ, ทาเน เม รมตี มโน’’ฯ

[2279]

‘‘มทฺทิํ หตฺเถ คเหตฺวาน, อุทกสฺส กมณฺฑลุํ;

พฺราหฺมณสฺส อทา ทานํ, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒโนฯ

[2280]

‘‘ตทาสิ ยํ ภิํสนกํ, ตทาสิ โลมหํสนํ;

มทฺทิํ ปริจชนฺตสฺส, เมทนี สมฺปกมฺปถฯ

[2281]

‘‘เนว สา มทฺที ภากุฏิ, น สนฺธียติ น โรทติ;

เปกฺขเตวสฺส ตุณฺหี สา, เอโส ชานาติ ยํ วรํ’’ฯ

[2282]

‘‘โกมารี ยสฺสาหํ ภริยา, สามิโก มม อิสฺสโร;

ยสฺสิจฺเฉ ตสฺส มํ ทชฺชา, วิกฺกิเณยฺย หเนยฺย วา’’ฯ

[2283]

‘‘เตสํ สงฺกปฺปมญฺญาย, เทวินฺโท เอตทพฺรวิ;

สพฺเพ ชิตา เต ปจฺจูหา, เย ทิพฺพา เย จ มานุสาฯ

[2284]

‘‘นินฺนาทิตา เต ปถวี, สทฺโท เต ติทิวงฺคโต;

สมนฺตา วิชฺชุตา อาคุํ, คิรีนํว ปติสฺสุตาฯ

[2285]

‘‘ตสฺส เต อนุโมทนฺติ, อุโภ นารทปพฺพตา;

อินฺโท จ พฺรหฺมา ปชาปติ, โสโม ยโม เวสฺสวโณ;

สพฺเพ เทวานุโมทนฺติ, ทุกฺกรญฺหิ กโรติ โสฯ

[2286]

‘‘ทุทฺททํ ททมานานํ, ทุกฺกรํ กมฺม กุพฺพตํ;

อสนฺโต นานุกุพฺพนฺติ, สตํ ธมฺโม ทุรนฺนโยฯ

[2287]

‘‘ตสฺมา สตญฺจ อสตํ, นานา โหติ อิโต คติ;

อสนฺโต นิรยํ ยนฺติ, สนฺโต สคฺคปรายณาฯ

[2288]

‘‘ยเมตํ กุมาเร อทา, ภริยํ อทา วเน วสํ;

พฺรหฺมยานมโนกฺกมฺม, สคฺเค เต ตํ วิปจฺจตุ’’ฯ

[2289]

‘‘ททามิ โภโต ภริยํ, มทฺทิํ สพฺพงฺคโสภนํ;

ตฺวญฺเจว มทฺทิยา ฉนฺโน, มทฺที จ ปตินา สหฯ

[2290]

‘‘ยถา ปโย จ สงฺโข จ, อุโภ สมานวณฺณิโน;

เอวํ ตุวญฺจ มทฺที จ, สมานมนเจตสาฯ

[2291]

‘‘อวรุทฺเธตฺถ อรญฺญสฺมิํ, อุโภ สมฺมถ อสฺสเม;

ขตฺติยา โคตฺตสมฺปนฺนา, สุชาตา มาตุเปตฺติโต;

ยถา ปุญฺญานิ กยิราถ, ททนฺตา อปราปรํ’’ฯ

[2292]

‘‘สกฺโกหมสฺมิ เทวินฺโท, อาคโตสฺมิ ตวนฺติเก;

วรํ วรสฺสุ ราชิสิ, วเร อฏฺฐ ททามิ เต’’ฯ

[2293]

‘‘วรํ เจ เม อโท สกฺก, สพฺพภูตานมิสฺสร;

ปิตา มํ อนุโมเทยฺย, อิโต ปตฺตํ สกํ ฆรํ;

อาสเนน นิมนฺเตยฺย, ปฐเมตํ วรํ วเรฯ

[2294]

‘‘ปุริสสฺส วธํ น โรเจยฺยํ, อปิ กิพฺพิสการกํ;

วชฺฌํ วธมฺหา โมเจยฺยํ, ทุติเยตํ วรํ วเรฯ

[2295]

‘‘เย วุฑฺฒา เย จ ทหรา, เย จ มชฺฌิมโปริสา;

มเมว อุปชีเวยฺยุํ, ตติเยตํ วรํ วเรฯ

[2296]

‘‘ปรทารํ น คจฺเฉยฺยํ, สทารปสุโต สิยํ;

ถีนํ วสํ น คจฺเฉยฺยํ, จตุตฺเถตํ วรํ วเรฯ

[2297]

‘‘ปุตฺโต เม สกฺก ชาเยถ, โส จ ทีฆายุโก สิยา;

ธมฺเมน ชิเน ปถวิํ, ปญฺจเมตํ วรํ วเรฯ

[2298]

‘‘ตโต รตฺยา วิวสาเน, สูริยสฺสุคฺคมนํ ปติ;

ทิพฺพา ภกฺขา ปาตุภเวยฺยุํ, ฉฏฺฐเมตํ วรํ วเรฯ

[2299]

‘‘ททโต เม น ขีเยถ, ทตฺวา นานุตเปยฺยหํ;

ททํ จิตฺตํ ปสาเทยฺยํ, สตฺตเมตํ วรํ วเรฯ

[2300]

‘‘อิโต วิมุจฺจมานาหํ, สคฺคคามี วิเสสคู;

อนิวตฺติ ตโต อสฺสํ, อฏฺฐเมตํ วรํ วเร’’ฯ

[2301]

‘‘ตสฺส ตํ วจนํ สุตฺวา, เทวินฺโท เอตทพฺรวิ;

อจิรํ วต เต ตโต, ปิตา ตํ ทฏฺฐุเมสฺสติ’’ฯ

[2302]

‘‘อิทํ วตฺวาน มฆวา, เทวราชา สุชมฺปติ;

เวสฺสนฺตเร วรํ ทตฺวา, สคฺคกายํ อปกฺกมิ’’ฯ

สกฺกปพฺพํ นามฯ

มหาราชปพฺพํ

[2303]

‘‘กสฺเสตํ มุขมาภาติ, เหมํ วุตฺตตฺตมคฺคินา;

นิกฺขํว ชาตรูปสฺส, อุกฺกามุขปหํสิตํฯ

[2304]

‘‘อุโภ สทิสปจฺจงฺคา, อุโภ สทิสลกฺขณา;

ชาลิสฺส สทิโส เอโก, เอกา กณฺหาชินา ยถาฯ

[2305]

‘‘สีหา พิลาว นิกฺขนฺตา, อุโภ สมฺปติรูปกา;

ชาตรูปมยาเยว, อิเม ทิสฺสนฺติ ทารกา’’ฯ

[2306]

‘‘กุโต นุ ภวํ ภารทฺวาช, อิเม อาเนสิ ทารเก;

อชฺช รฏฺฐํ อนุปฺปตฺโต, กุหิํ คจฺฉสิ พฺราหฺมณ’’ [อิทํ คาถทฺธํ ปี โปตฺถเก นตฺถิ]

[2307]

‘‘มยฺหํ เต ทารกา เทว, ทินฺนา วิตฺเตน สญฺชย;

อชฺช ปนฺนรสา รตฺติ, ยโต ลทฺธา [ทินฺนา (สี. ปี.)] เม ทารกา’’ฯ

[2308]

‘‘เกน วา วาจเปยฺเยน, สมฺมาญาเยน สทฺทเห;

โก เตตํ ทานมททา, ปุตฺตเก ทานมุตฺตมํ’’ฯ

[2309]

‘‘โย ยาจตํ ปติฏฺฐาสิ, ภูตานํ ธรณีริว;

โส เม เวสฺสนฺตโร ราชา, ปุตฺเตทาสิ วเน วสํฯ

[2310]

‘‘โย ยาจตํ คตี อาสิ, สวนฺตีนํว สาคโร;

โส เม เวสฺสนฺตโร ราชา, ปุตฺเตทาสิ วเน วสํ’’ฯ

[2311]