เมนู

‘‘อนุโมทามิ เต เทว, ปุตฺตเก ทานมุตฺตมํ;

ทตฺวา จิตฺตํ ปสาเทหิ, ภิยฺโย ทานํ ทโท ภวฯ

[2263]

‘‘โย ตฺวํ มจฺเฉรภูเตสุ, มนุสฺเสสุ ชนาธิป;

พฺราหฺมณสฺส อทา ทานํ, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒโน’’ฯ

[2264]

‘‘นินฺนาทิตา เต ปถวี, สทฺโท เต ติทิวงฺคโต;

สมนฺตา วิชฺชุตา อาคุํ, คิรีนํว ปติสฺสุตาฯ

[2265]

‘‘ตสฺส เต อนุโมทนฺติ, อุโภ นารทปพฺพตา;

อินฺโท จ พฺรหฺมา ปชาปติ, โสโม ยโม เวสฺสวโณ;

สพฺเพ เทวานุโมทนฺติ, ตาวติํสา สอินฺทกาฯ

[2266]

‘‘อิติ มทฺที วราโรหา, ราชปุตฺตี ยสสฺสินี;

เวสฺสนฺตรสฺส อนุโมทิ, ปุตฺตเก ทานมุตฺตมํ’’ฯ

มทฺทีปพฺพํ นามฯ

สกฺกปพฺพํ

[2267]

ตโต รตฺยา วิวสาเน, สูริยสฺสุคฺคมนํ ปติ;

สกฺโก พฺราหฺมณวณฺเณน, ปาโต เตสํ อทิสฺสถฯ

[2268]

‘‘กจฺจิ นุ โภโต กุสลํ, กจฺจิ โภโต อนามยํ;

กจฺจิ อุญฺเฉน ยาเปถ, กจฺจิ มูลผลา พหูฯ

[2269]

‘‘กจฺจิ ฑํสา มกสา จ, อปฺปเมว สรีสปา;

วเน วาฬมิคากิณฺเณ, กจฺจิ หิํสา น วิชฺชติ’’ฯ

[2270]

‘‘กุสลญฺเจว โน พฺรหฺเม, อโถ พฺรหฺเม อนามยํ;

อโถ อุญฺเฉน ยาเปม, อโถ มูลผลา พหูฯ

[2271]

‘‘อโถ ฑํสา มกสา จ, อปฺปเมว สรีสปา;

วเน วาฬมิคากิณฺเณ, หิํสา มยฺหํ น วิชฺชติฯ

[2272]

‘‘สตฺต โน มาเส วสตํ, อรญฺเญ ชีวโสกินํ;

อิทํ ทุติยํ ปสฺสาม, พฺราหฺมณํ เทววณฺณินํ;

อาทาย เวฬุวํ ทณฺฑํ, ธาเรนฺตํ อชินกฺขิปํฯ

[2273]