เมนู

‘‘อติเวลํ นุ อมฺมาย, อุญฺฉา ลทฺโธ อนปฺปโก [อุญฺฉาลทฺธํ อนปฺปกํ (สฺยา.)];

ยา โน พทฺเธ น ชานาสิ, พฺราหฺมเณน ธเนสินาฯ

[2179]

‘‘อจฺจายิเกน ลุทฺเทน, โย โน คาโวว สุมฺภติ;

อปชฺช อมฺมํ ปสฺเสมุ, สายํ อุญฺฉาโต อาคตํฯ

[2180]

‘‘ทชฺชา อมฺมา พฺราหฺมณสฺส, ผลํ ขุทฺเทน มิสฺสิตํ;

ตทายํ อสิโต ธาโต, น พาฬฺหํ ธารเยยฺย [ตรเยยฺย (สี. สฺยา. ปี.)] โนฯ

[2181]

‘‘สูนา จ วต โน ปาทา, พาฬฺหํ ธาเรติ พฺราหฺมโณ;

อิติ ตตฺถ วิลปิํสุ, กุมารา มาตุคิทฺธิโน’’ฯ

ทารกปพฺพํ นามฯ

มทฺทีปพฺพํ

[2182]

‘‘เตสํ ลาลปฺปิตํ สุตฺวา, ตโย วาฬา วเน มิคา;

สีโห พฺยคฺโฆ จ ทีปิ จ, อิทํ วจนมพฺรวุํฯ

[2183]

‘‘มา เหว โน ราชปุตฺตี, สายํ อุญฺฉาโต อาคมา;

มา เหวมฺหาก นิพฺโภเค, เหฐยิตฺถ วเน มิคาฯ

[2184]

‘‘สีโห จ นํ วิเหเฐยฺย, พฺยคฺโฆ ทีปิ จ ลกฺขณํ;

เนว ชาลีกุมารสฺส, กุโต กณฺหาชินา สิยา;

อุภเยเนว ชีเยถ, ปติํ ปุตฺเต จ ลกฺขณา’’ฯ

[2185]

‘‘ขณิตฺติกํ เม ปติตํ, ทกฺขิณกฺขิ จ ผนฺทติ;

อผลา ผลิโน รุกฺขา, สพฺพา มุยฺหนฺติ เม ทิสาฯ

[2186]

‘‘ตสฺสา สายนฺหกาลสฺมิํ, อสฺสมาคมนํ ปติ;

อตฺถงฺคตมฺหิ สูริเย, วาฬา ปนฺเถ อุปฏฺฐหุํฯ

[2187]

‘‘นีเจ โจลมฺพเต สูริโย, ทูเร จ วต อสฺสโม;

ยญฺจ เนสํ อิโต หสฺสํ [หิสฺสํ (ก.)], ตํ เต ภุญฺเชยฺยุ โภชนํฯ

[2188]

‘‘โส นูน ขตฺติโย เอโก, ปณฺณสาลาย อจฺฉติ;

โตเสนฺโต ทารเก ฉาเต, มมํ ทิสฺวา อนายติํฯ

[2189]