เมนู

‘‘อิมญฺจ มธุโน ตุมฺพํ, มิคสตฺถิญฺจ พฺราหฺมณ;

ตญฺจ เต เทสมกฺขิสฺสํ, ยตฺถ สมฺมติ กามโท’’ฯ

ชูชกปพฺพํ นามฯ

จูฬวนวณฺณนา

[1976]

‘‘เอส เสโล มหาพฺรหฺเม, ปพฺพโต คนฺธมาทโน;

ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา, สห ปุตฺเตหิ สมฺมติฯ

[1977]

‘‘ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณํ, อาสทญฺจ [อาสฏญฺจ (ก.)] มสํ ชฏํ;

จมฺมวาสี ฉมา เสติ, ชาตเวทํ นมสฺสติฯ

[1978]

‘‘เอเต นีลา ปทิสฺสนฺติ, นานาผลธรา ทุมา;

อุคฺคตา อพฺภกูฏาว, นีลา อญฺชนปพฺพตาฯ

[1979]

‘‘ธวสฺสกณฺณา ขทิรา, สาลา ผนฺทนมาลุวา;

สมฺปเวธนฺติ วาเตน, สกิํ ปีตาว มาณวาฯ

[1980]

‘‘อุปริ ทุมปริยาเยสุ, สงฺคีติโยว สุยฺยเร;

นชฺชุหา โกกิลสงฺฆา [โกกิลา สิงฺฆา (ก.)], สมฺปตนฺติ ทุมา ทุมํฯ

[1981]

‘‘อวฺหยนฺเตว คจฺฉนฺตํ, สาขาปตฺตสมีริตา;

รมยนฺเตว อาคนฺตํ, โมทยนฺติ นิวาสินํ;

ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา, สห ปุตฺเตหิ สมฺมติฯ

[1982]

‘‘ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณํ, อาสทญฺจ มสํ ชฏํ;

จมฺมวาสี ฉมา เสติ, ชาตเวทํ นมสฺสติฯ

[1983]

‘‘อมฺพา กปิตฺถา ปนสา, สาลา ชมฺพู วิภีตกา;

หรีตกี อามลกา, อสฺสตฺถา พทรานิ จฯ

[1984]

‘‘จารุติมฺพรุกฺขา เจตฺถ, นิคฺโรธา จ กปิตฺถนา;

มธุมธุกา เถวนฺติ, นีเจ ปกฺกา จุทุมฺพราฯ

[1985]

‘‘ปาเรวตา ภเวยฺยา จ, มุทฺทิกา จ มธุตฺถิกา;

มธุํ อเนลกํ ตตฺถ, สกมาทาย ภุญฺชเรฯ

[1986]

‘‘อญฺเญตฺถ ปุปฺผิตา อมฺพา, อญฺเญ ติฏฺฐนฺติ โทวิลา;

อญฺเญ อามา จ ปกฺกา จ, เภกวณฺณา ตทูภยํฯ

[1987]

‘‘อเถตฺถ เหฏฺฐา ปุริโส, อมฺพปกฺกานิ คณฺหติ;

อามานิ เจว ปกฺกานิ, วณฺณคนฺธรสุตฺตเมฯ

[1988]

‘‘อเตว เม อจฺฉริยํ, หิงฺกาโร ปฏิภาติ มํ;

เทวานมิว อาวาโส, โสภติ นนฺทนูปโมฯ

[1989]

‘‘วิเภทิกา นาฬิเกรา, ขชฺชุรีนํ พฺรหาวเน;

มาลาว คนฺถิตา ฐนฺติ, ธชคฺคาเนว ทิสฺสเร;

นานาวณฺเณหิ ปุปฺเผติ, นภํ ตาราจิตามิวฯ

[1990]

‘‘กุฏชี กุฏฺฐตครา, ปาฏลิโย จ ปุปฺผิตา;

ปุนฺนาคา คิริปุนฺนาคา, โกวิฬารา จ ปุปฺผิตาฯ

[1991]

‘‘อุทฺทาลกา โสมรุกฺขา, อครุผลฺลิยา [อครุภลฺลิยา (สี. สฺยา. ปี.)] พหู;

ปุตฺตชีวา [ปุฏชีวา (ก.)] จ กกุธา, อสนา เจตฺถ ปุปฺผิตาฯ

[1992]

‘‘กุฏชา สลฬา นีปา [นิมฺพา (ก.)], โกสมฺพา ลพุชา ธวา;

สาลา จ ปุปฺผิตา ตตฺถ, ปลาลขลสนฺนิภาฯ

[1993]

‘‘ตสฺสาวิทูเร โปกฺขรณี, ภูมิภาเค มโนรเม;

ปทุมุปฺปลสญฺฉนฺนา, เทวานมิว นนฺทเนฯ

[1994]

‘‘อเถตฺถ ปุปฺผรสมตฺตา, โกกิลา มญฺชุภาณิกา;

อภินาเทนฺติ ปวนํ, อุตุสมฺปุปฺผิเต ทุเมฯ

[1995]

‘‘ภสฺสนฺติ มกรนฺเทหิ, โปกฺขเร โปกฺขเร มธู;

อเถตฺถ วาตา วายนฺติ, ทกฺขิณา อถ ปจฺฉิมา;

ปทุมกิญฺชกฺขเรณูหิ, โอกิณฺโณ โหติ อสฺสโมฯ

[1996]

‘‘ถูลา สิงฺฆาฏกา เจตฺถ, สํสาทิยา ปสาทิยา [สํสาริยา ปสาริยา (ก.)];

มจฺฉกจฺฉปพฺยาวิทฺธา, พหู เจตฺถ มุปยานกา;

มธุํ ภิเสหิ สวติ, ขิรสปฺปิมุฬาลิภิฯ

[1997]

‘‘สุรภี ตํ วนํ วาติ, นานาคนฺธสโมทิตํ [นานาคนฺธสเมริตํ (สี. สฺยา. ปี.)];

สมฺมทฺทเตว [สโมทเตว (ก.)] คนฺเธน, ปุปฺผสาขาหิ ตํ วนํ;

ภมรา ปุปฺผคนฺเธน, สมนฺตา มภินาทิตาฯ

[1998]

‘‘อเถตฺถ สกุณา สนฺติ, นานาวณฺณา พหู ทิชา;

โมทนฺติ สห ภริยาหิ, อญฺญมญฺญํ ปกูชิโนฯ

[1999]

‘‘นนฺทิกา ชีวปุตฺตา จ, ชีวปุตฺตา ปิยา จ โน;

ปิยา ปุตฺตา ปิยา นนฺทา, ทิชา โปกฺขรณีฆราฯ

[2000]

‘‘มาลาว คนฺถิตา ฐนฺติ, ธชคฺคาเนว ทิสฺสเร;

นานาวณฺเณหิ ปุปฺเผหิ, กุสเลเหว สุคนฺถิตา [สุคนฺถิกา (สี. ปี.)];

ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา, สห ปุตฺเตหิ สมฺมติฯ

[2001]

‘‘ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณํ, อาสทญฺจ มสํ ชฏํ;

จมฺมวาสี ฉมา เสติ, ชาตเวทํ นมสฺสติ’’ฯ

[2002]

‘‘อิทญฺจ เม สตฺตุภตฺตํ, มธุนา ปฏิสํยุตํ;

มธุปิณฺฑิกา จ สุกตาโย, สตฺตุภตฺตํ ททามิ เต’’ฯ

[2003]

‘‘ตุยฺเหว สมฺพลํ โหตุ, นาหํ อิจฺฉามิ สมฺพลํ;

อิโตปิ พฺรหฺเม คณฺหาหิ, คจฺฉ พฺรหฺเม ยถาสุขํฯ

[2004]

‘‘อยํ เอกปที เอติ, อุชุํ คจฺฉติ อสฺสมํ;

อิสีปิ อจฺจุโต ตตฺถ, ปงฺกทนฺโต รชสฺสิโร;

ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณํ, อาสทญฺจ มสํ ชฏํฯ

[2005]

‘‘จมฺมวาสี ฉมา เสติ, ชาตเวทํ นมสฺสติ;

ตํ ตฺวํ คนฺตฺวาน ปุจฺฉสฺสุ, โส เต มคฺคํ ปวกฺขติ’’ฯ

[2006]

อิทํ สุตฺวา พฺรหฺมพนฺธุ, เจตํ กตฺวา ปทกฺขิณํ;

อุทคฺคจิตฺโต ปกฺกามิ, เยนาสิ อจฺจุโต อิสิฯ

จูฬวนวณฺณนาฯ

มหาวนวณฺณนา

[2007]

คจฺฉนฺโต โส ภารทฺวาโช, อทฺทสฺส อจฺจุตํ อิสิํ;

ทิสฺวาน ตํ ภารทฺวาโช, สมฺโมทิ อิสินา สหฯ

[2008]

‘‘กจฺจิ นุ โภโต กุสลํ, กจฺจิ โภโต อนามยํ;

กจฺจิ อุญฺเฉน ยาเปสิ, กจฺจิ มูลผลา พหูฯ

[2009]

‘‘กจฺจิ ฑํสา มกสา จ, อปฺปเมว สรีสปา;

วเน วาฬมิคากิณฺเณ, กจฺจิ หิํสา น วิชฺชติ’’ฯ

[2010]

‘‘กุสลญฺเจว เม พฺรหฺเม, อโถ พฺรหฺเม อนามยํ;

อโถ อุญฺเฉน ยาเปมิ, อโถ มูลผลา พหูฯ

[2011]

‘‘อโถ ฑํสา มกสา จ, อปฺปเมว สรีสปา;

วเน วาฬมิคากิณฺเณ, หิํสา มยฺหํ น วิชฺชติฯ

[2012]

‘‘พหูนิ วสฺสปูคานิ, อสฺสเม วสโต มม;

นาภิชานามิ อุปฺปนฺนํ, อาพาธํ อมโนรมํฯ

[2013]

‘‘สฺวาคตํ เต มหาพฺรหฺเม, อโถ เต อทุราคตํ;

อนฺโต ปวิส ภทฺทนฺเต, ปาเท ปกฺขาลยสฺสุ เตฯ

[2014]

‘‘ตินฺทุกานิ ปิยาลานิ, มธุเก กาสุมาริโย;

ผลานิ ขุทฺทกปฺปานิ, ภุญฺช พฺรหฺเม วรํ วรํฯ

[2015]

‘‘อิทมฺปิ ปานียํ สีตํ, อาภตํ คิริคพฺภรา;

ตโต ปิว มหาพฺรหฺเม, สเจ ตฺวํ อภิกงฺขสิ’’ฯ

[2016]

‘‘ปฏิคฺคหิตํ ยํ ทินฺนํ, สพฺพสฺส อคฺฆิยํ กตํ;

สญฺชยสฺส สกํ ปุตฺตํ, สิวีหิ วิปฺปวาสิตํ;

ตมหํ ทสฺสนมาคโต, ยทิ ชานาสิ สํส เม’’ฯ

[2017]

‘‘น ภวํ เอติ ปุญฺญตฺถํ, สิวิราชสฺส ทสฺสนํ;

มญฺเญ ภวํ ปตฺถยติ, รญฺโญ ภริยํ ปติพฺพตํ;

มญฺเญ กณฺหาชินํ ทาสิํ, ชาลิํ ทาสญฺจ อิจฺฉสิฯ

[2018]

‘‘อถ วา ตโย มาตาปุตฺเต, อรญฺญา เนตุมาคโต;

ตสฺส โภคา วิชฺชนฺติ, ธนํ ธญฺญญฺจ พฺราหฺมณ’’ฯ

[2019]