เมนู

‘‘อิมญฺจ มธุโน ตุมฺพํ, มิคสตฺถิญฺจ พฺราหฺมณ;

ตญฺจ เต เทสมกฺขิสฺสํ, ยตฺถ สมฺมติ กามโท’’ฯ

ชูชกปพฺพํ นามฯ

จูฬวนวณฺณนา

[1976]

‘‘เอส เสโล มหาพฺรหฺเม, ปพฺพโต คนฺธมาทโน;

ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา, สห ปุตฺเตหิ สมฺมติฯ

[1977]

‘‘ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณํ, อาสทญฺจ [อาสฏญฺจ (ก.)] มสํ ชฏํ;

จมฺมวาสี ฉมา เสติ, ชาตเวทํ นมสฺสติฯ

[1978]

‘‘เอเต นีลา ปทิสฺสนฺติ, นานาผลธรา ทุมา;

อุคฺคตา อพฺภกูฏาว, นีลา อญฺชนปพฺพตาฯ

[1979]

‘‘ธวสฺสกณฺณา ขทิรา, สาลา ผนฺทนมาลุวา;

สมฺปเวธนฺติ วาเตน, สกิํ ปีตาว มาณวาฯ

[1980]

‘‘อุปริ ทุมปริยาเยสุ, สงฺคีติโยว สุยฺยเร;

นชฺชุหา โกกิลสงฺฆา [โกกิลา สิงฺฆา (ก.)], สมฺปตนฺติ ทุมา ทุมํฯ

[1981]

‘‘อวฺหยนฺเตว คจฺฉนฺตํ, สาขาปตฺตสมีริตา;

รมยนฺเตว อาคนฺตํ, โมทยนฺติ นิวาสินํ;

ยตฺถ เวสฺสนฺตโร ราชา, สห ปุตฺเตหิ สมฺมติฯ

[1982]

‘‘ธาเรนฺโต พฺราหฺมณวณฺณํ, อาสทญฺจ มสํ ชฏํ;

จมฺมวาสี ฉมา เสติ, ชาตเวทํ นมสฺสติฯ

[1983]

‘‘อมฺพา กปิตฺถา ปนสา, สาลา ชมฺพู วิภีตกา;

หรีตกี อามลกา, อสฺสตฺถา พทรานิ จฯ

[1984]

‘‘จารุติมฺพรุกฺขา เจตฺถ, นิคฺโรธา จ กปิตฺถนา;

มธุมธุกา เถวนฺติ, นีเจ ปกฺกา จุทุมฺพราฯ

[1985]

‘‘ปาเรวตา ภเวยฺยา จ, มุทฺทิกา จ มธุตฺถิกา;

มธุํ อเนลกํ ตตฺถ, สกมาทาย ภุญฺชเรฯ

[1986]