เมนู

‘‘อถ ทกฺขิสิ ภทฺทนฺเต, นิคฺโรธํ มธุปิปฺผลํ;

รมฺมเก สิขเร ชาตํ, สีตจฺฉายํ มโนรมํฯ

[1907]

‘‘อถ ทกฺขิสิ ภทฺทนฺเต, นาฬิกํ นาม ปพฺพตํ;

นานาทิชคณากิณฺณํ, เสลํ กิมฺปุริสายุตํฯ

[1908]

‘‘ตสฺส อุตฺตรปุพฺเพน, มุจลินฺโท นาม โส สโร;

ปุณฺฑรีเกหิ สญฺฉนฺโน, เสตโสคนฺธิเกหิ จฯ

[1909]

‘‘โส วนํ เมฆสงฺกาสํ, ธุวํ หริตสทฺทลํ;

สีโหวามิสเปกฺขีว วนสณฺฑํ วิคาหย;

ปุปฺผรุกฺเขหิ สญฺฉนฺนํ, ผลรุกฺเขหิ จูภยํฯ

[1910]

‘‘ตตฺถ พินฺทุสฺสรา วคฺคู, นานาวณฺณา พหู ทิชา;

กูชนฺตมุปกูชนฺติ, อุตุสํปุปฺผิเต ทุเมฯ

[1911]

‘‘คนฺตฺวา คิริวิทุคฺคานํ, นทีนํ ปภวานิ จ;

โส อทฺทส [ทกฺขสิ (สี. ปี.)] โปกฺขรณิํ, กรญฺชกกุธายุตํฯ

[1912]

‘‘ปุถุโลมมจฺฉากิณฺณํ, สุปติตฺถํ มโหทกํ;

สมญฺจ จตุรํสญฺจ, สาทุํ อปฺปฏิคนฺธิยํฯ

[1913]

‘‘ตสฺสา อุตฺตรปุพฺเพน, ปณฺณสาลํ อมาปย;

ปณฺณสาลํ อมาเปตฺวา, อุญฺฉาจริยาย อีหถ’’ฯ

วนปเวสนํ นามฯ

ชูชกปพฺพํ

[1914]

‘‘อหุ วาสี กลิงฺเคสุ, ชูชโก นาม พฺราหฺมโณ;

ตสฺสาสิ ทหรา ภริยา, นาเมนามิตฺตตาปนาฯ

[1915]

‘‘ตา นํ ตตฺถ คตาโวจุํ, นทิํ อุทกหาริยา;

ถิโย นํ ปริภาสิํสุ, สมาคนฺตฺวา กุตูหลาฯ

[1916]

‘‘อมิตฺตา นูน เต มาตา, อมิตฺโต นูน เต ปิตา;

เย ตํ ชิณฺณสฺส ปาทํสุ, เอวํ ทหริยํ สติํฯ

[1917]