เมนู

วนปเวสนํ

[1869]

‘‘ยทิ เกจิ มนุชา เอนฺติ, อนุมคฺเค ปฏิปเถ;

มคฺคํ เต ปฏิปุจฺฉาม, กุหิํ วงฺกตปพฺพโตฯ

[1870]

‘‘เต ตตฺถ อมฺเห ปสฺสิตฺวา, กลุนํ ปริเทวยุํ;

ทุกฺขํ เต ปฏิเวเทนฺติ, ทูเร วงฺกตปพฺพโต’’ฯ

[1871]

‘‘ยทิ ปสฺสนฺติ ปวเน, ทารกา ผลิเน [ผลิเต (สี. สฺยา. ปี.)] ทุเม;

เตสํ ผลานํ เหตุมฺหิ, อุปโรทนฺติ ทารกาฯ

[1872]

‘‘โรทนฺเต ทารเก ทิสฺวา, อุพฺพิทฺธา [อุพฺพิคฺคา (สี. สฺยา. ปี.)] วิปุลา ทุมา;

สยเมโวนมิตฺวาน, อุปคจฺฉนฺติ ทารเกฯ

[1873]

‘‘อิทํ อจฺเฉรกํ ทิสฺวา, อพฺภุตํ โลมหํสนํ;

สาธุการํ ปวตฺเตสิ, มทฺที สพฺพงฺคโสภนาฯ

[1874]

‘‘อจฺเฉรํ วต โลกสฺมิํ, อพฺภุตํ โลมหํสนํ;

เวสฺสนฺตรสฺส เตเชน, สยเมโวนตา ทุมา’’ฯ

[1875]

‘‘สงฺขิปิํสุ ปถํ ยกฺขา, อนุกมฺปาย ทารเก;

นิกฺขนฺตทิวเสเนว, เจตรฏฺฐํ อุปาคมุํ’’ฯ

[1876]

‘‘เต คนฺตฺวา ทีฆมทฺธานํ, เจตรฏฺฐํ อุปาคมุํ;

อิทฺธํ ผีตํ ชนปทํ, พหุมํสสุโรทนํ’’ฯ

[1877]

‘‘เจติโย ปริวาริํสุ, ทิสฺวา ลกฺขณมาคตํ;

สุขุมาลี วต อยฺยา, ปตฺติกา ปริธาวติฯ

[1878]

‘‘วยฺหาหิ ปริยายิตฺวา, สิวิกาย รเถน จ;

สาชฺช มทฺที อรญฺญสฺมิํ, ปตฺติกา ปริธาวติ’’ฯ

[1879]

‘‘ตํ ทิสฺวา เจตปาโมกฺขา, โรทมานา อุปาคมุํ;

กจฺจิ นุ เทว กุสลํ, กจฺจิ เทว อนามยํ;

กจฺจิ ปิตา อโรโค เต, สิวีนญฺจ อนามยํฯ

[1880]

‘‘โก เต พลํ มหาราช, โก นุ เต รถมณฺฑลํ;

อนสฺสโก อรถโก, ทีฆมทฺธานมาคโต;

กจฺจามิตฺเตหิ ปกโต, อนุปฺปตฺโตสิมํ ทิสํ’’ฯ

[1881]