เมนู

‘‘อิทํ วตฺวาน มฆวา, เทวราชา สุชมฺปติ;

ผุสฺสติยา วรํ ทตฺวา, อนุโมทิตฺถ วาสโวฯ

ทสวรกถา นามฯ

เหมวนฺตํ

[1668]

‘‘ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา , ปงฺกทนฺตา รชสฺสิรา;

ปคฺคยฺห ทกฺขิณํ พาหุํ, กิํ มํ ยาจนฺติ พฺราหฺมณา’’ฯ

[1669]

‘‘รตนํ เทว ยาจาม, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒนํ;

ททาหิ ปวรํ นาคํ, อีสาทนฺตํ อุรูฬฺหวํ’’ฯ

[1670]

‘‘ททามิ น วิกมฺปามิ, ยํ มํ ยาจนฺติ พฺราหฺมณา;

ปภินฺนํ กุญฺชรํ ทนฺติํ, โอปวยฺหํ คชุตฺตมํ’’ฯ

[1671]

‘‘หตฺถิกฺขนฺธโต โอรุยฺห, ราชา จาคาธิมานโส;

พฺราหฺมณานํ อทา ทานํ, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒโน’’ฯ

[1672]

‘‘ตทาสิ ยํ ภิํสนกํ, ตทาสิ โลมหํสนํ;

หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ, เมทนี สมฺปกมฺปถฯ

[1673]

‘‘ตทาสิ ยํ ภิํสนกํ, ตทาสิ โลมหํสนํ;

หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ, ขุพฺภิตฺถ นครํ ตทาฯ

[1674]

‘‘สมากุลํ ปุรํ อาสิ, โฆโส จ วิปุโล มหา;

หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒเน’’ฯ

[1675]

‘‘อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ, เวสิยานา จ พฺราหฺมณา;

หตฺถาโรหา อนีกฏฺฐา, รถิกา ปตฺติการกาฯ

[1676]

‘‘เกวโล จาปิ นิคโม, สิวโย จ สมาคตา;

ทิสฺวา นาคํ นียมานํ, เต รญฺโญ ปฏิเวทยุํฯ

[1677]

‘‘วิธมํ เทว เต รฏฺฐํ, ปุตฺโต เวสฺสนฺตโร ตว;

กถํ โน หตฺถินํ ทชฺชา, นาคํ รฏฺฐสฺส ปูชิตํฯ

[1678]

‘‘กถํ โน กุญฺชรํ ทชฺชา, อีสาทนฺตํ อุรูฬฺหวํ;

เขตฺตญฺญุํ สพฺพยุทฺธานํ, สพฺพเสตํ คชุตฺตมํฯ

[1679]

‘‘ปณฺฑุกมฺพลสญฺฉนฺนํ, ปภินฺนํ สตฺตุมทฺทนํ;

ทนฺติํ สวาฬพีชนิํ, เสตํ เกลาสสาทิสํฯ

[1680]

‘‘สเสตจฺฉตฺตํ สอุปาเธยฺยํ, สาถพฺพนํ สหตฺถิปํ;

อคฺคยานํ ราชวาหิํ, พฺราหฺมณานํ อทา คชํ [ธนํ (สี. ปี.), ทานํ (สฺยา.)]

[1681]

‘‘อนฺนํ ปานญฺจ โย [โส (สี. สฺยา. ก.)] ทชฺชา, วตฺถเสนาสนานิ จ;

เอตํ โข ทานํ ปติรูปํ, เอตํ โข พฺราหฺมณารหํฯ

[1682]

‘‘อยํ เต วํสราชา โน, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒโน [รฏฺฐวฑฺฒนํ (สี.), รฏฺฐวฑฺฒน (ปี.)];

กถํ เวสฺสนฺตโร ปุตฺโต, คชํ ภาเชติ สญฺชยฯ

[1683]

‘‘สเจ ตฺวํ น กริสฺสสิ, สิวีนํ วจนํ อิทํ;

มญฺเญ ตํ สห ปุตฺเตน, สิวี หตฺเถ กริสฺสเร’’ฯ

[1684]

‘‘กามํ ชนปโท มาสิ, รฏฺฐญฺจาปิ วินสฺสตุ;

นาหํ สิวีนํ วจนา, ราชปุตฺตํ อทูสกํ;

ปพฺพาเชยฺยํ สกา รฏฺฐา, ปุตฺโต หิ มม โอรโสฯ

[1685]

‘‘กามํ ชนปโท มาสิ, รฏฺฐญฺจาปิ วินสฺสตุ;

นาหํ สิวีนํ วจนา, ราชปุตฺตํ อทูสกํ;

ปพฺพาเชยฺยํ สกา รฏฺฐา, ปุตฺโต หิ มม อตฺรโชฯ

[1686]

‘‘น จาหํ ตสฺมิํ ทุพฺเภยฺยํ, อริยสีลวโต หิ โส;

อสิโลโกปิ เม อสฺส, ปาปญฺจ ปสเว พหุํ;

กถํ เวสฺสนฺตรํ ปุตฺตํ, สตฺเถน ฆาตยามเส’’ฯ

[1687]

‘‘มา นํ ทณฺเฑน สตฺเถน, น หิ โส พนฺธนารโห;

ปพฺพาเชหิ จ นํ รฏฺฐา, วงฺเก วสตุ ปพฺพเต’’ฯ

[1688]

‘‘เอโส เจ สิวีนํ ฉนฺโท, ฉนฺทํ น ปนุทามเส;

อิมํ โส วสตุ รตฺติํ, กาเม จ ปริภุญฺชตุฯ

[1689]

‘‘ตโต รตฺยา วิวสาเน, สูริยสฺสุคฺคมนํ ปติ [สูริยุคฺคมเน สติ (ก.)];

สมคฺคา สิวโย หุตฺวา, รฏฺฐา ปพฺพาชยนฺตุ นํ’’ฯ

[1690]

‘‘อุฏฺเฐหิ กตฺเต ตรมาโน, คนฺตฺวา เวสฺสนฺตรํ วท;

สิวโย เทว เต กุทฺธา, เนคมา จ สมาคตาฯ

[1691]

‘‘อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ, เวสิยานา จ พฺราหฺมณา;

หตฺถาโรหา อนีกฏฺฐา, รถิกา ปตฺติการกา;

เกวโล จาปิ นิคโม, สิวโย จ สมาคตาฯ

[1692]

‘‘อสฺมา รตฺยา วิวสาเน, สูริยสฺสุคฺคมนํ ปติ;

สมคฺคา สิวโย หุตฺวา, รฏฺฐา ปพฺพาชยนฺติ ตํฯ

[1693]

‘‘ส กตฺตา ตรมาโนว, สิวิราเชน เปสิโต;

อามุตฺตหตฺถาภรณา, สุวตฺโถ จนฺทนภูสิโตฯ

[1694]

‘‘สีสํ นฺหาโต อุทเก โส, อามุตฺตมณิกุณฺฑโล;

อุปาคมิ ปุรํ รมฺมํ, เวสฺสนฺตรนิเวสนํฯ

[1695]

‘‘ตตฺถทฺทส กุมารํ โส, รมมานํ สเก ปุเร;

ปริกิณฺณํ อมจฺเจหิ, ติทสานํว วาสวํฯ

[1696]

‘‘โส ตตฺถ คนฺตฺวา ตรมาโน, กตฺตา เวสฺสนฺตรํพฺรวิ;

ทุกฺขํ เต เวทยิสฺสามิ, มา เม กุชฺฌิ รเถสภฯ

[1697]

‘‘วนฺทิตฺวา โรทมาโน โส, กตฺตา ราชานมพฺรวิ;

ภตฺตา เมสิ มหาราช, สพฺพกามรสาหโรฯ

[1698]

‘‘ทุกฺขํ เต เวทยิสฺสามิ, ตตฺถ อสฺสาสยนฺตุ มํ;

สิวโย เทว เต กุทฺธา, เนคมา จ สมาคตาฯ

[1699]

‘‘อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ, เวสิยานา จ พฺราหฺมณา;

หตฺถาโรหา อนีกฏฺฐา, รถิกา ปตฺติการกา;

เกวโล จาปิ นิคโม, สิวโย จ สมาคตาฯ

[1700]

‘‘อสฺมา รตฺยา วิวสาเน, สูริยสฺสุคฺคมนํ ปติ;

สมคฺคา สิวโย หุตฺวา, รฏฺฐา ปพฺพาชยนฺติ ตํ’’ฯ

[1701]

‘‘กิสฺมิํ เม สิวโย กุทฺธา, นาหํ ปสฺสามิ ทุกฺกฏํ;

ตํ เม กตฺเต วิยาจิกฺข, กสฺมา ปพฺพาชยนฺติ มํ’’ฯ

[1702]

‘‘อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ, เวสิยานา จ พฺราหฺมณา;

หตฺถาโรหา อนีกฏฺฐา, รถิกา ปตฺติการกา;

นาคทาเนน ขิยฺยนฺติ, ตสฺมา ปพฺพาชยนฺติ ตํ’’ฯ

[1703]

‘‘หทยํ จกฺขุมฺปหํ ทชฺชํ, กิํ เม พาหิรกํ ธนํ;

หิรญฺญํ วา สุวณฺณํ วา, มุตฺตา เวฬุริยา มณิฯ

[1704]

‘‘ทกฺขิณํ วาปหํ พาหุํ, ทิสฺวา ยาจกมาคเต;

ทเทยฺยํ น วิกมฺเปยฺยํ, ทาเน เม รมเต มโนฯ

[1705]

‘‘กามํ มํ สิวโย สพฺเพ, ปพฺพาเชนฺตุ หนนฺตุ วา;

เนว ทานา วิรมิสฺสํ, กามํ ฉินฺทนฺตุ สตฺตธา’’ฯ

[1706]

‘‘เอวํ ตํ สิวโย อาหุ, เนคมา จ สมาคตา;

โกนฺติมาราย ตีเรน, คิริมารญฺชรํ ปติ;

เยน ปพฺพาชิตา ยนฺติ, เตน คจฺฉตุ สุพฺพโต’’ฯ

[1707]

‘‘โสหํ เตน คมิสฺสามิ, เยน คจฺฉนฺติ ทูสกา;

รตฺตินฺทิวํ เม ขมถ, ยาว ทานํ ททามหํ’’ฯ

[1708]

‘‘อามนฺตยิตฺถ ราชานํ, มทฺทิํ สพฺพงฺคโสภนํ;

ยํ เต กิญฺจิ มยา ทินฺนํ, ธนํ ธญฺญญฺจ วิชฺชติฯ

[1709]

‘‘หิรญฺญํ วา สุวณฺณํ วา, มุตฺตา เวฬุริยา พหู;

สพฺพํ ตํ นิทเหยฺยาสิ, ยญฺจ เต เปตฺติกํ ธนํฯ

[1710]

‘‘ตมพฺรวิ ราชปุตฺตี, มทฺที สพฺพงฺคโสภนา;

กุหิํ เทว นิทหามิ, ตํ เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต’’ฯ

[1711]

‘‘สีลวนฺเตสุ ทชฺชาสิ, ทานํ มทฺทิ ยถารหํ;

น หิ ทานา ปรํ อตฺถิ, ปติฏฺฐา สพฺพปาณินํฯ

[1712]

‘‘ปุตฺเตสุ มทฺทิ ทเยสิ, สสฺสุยา สสุรมฺหิ จ;

โย จ ตํ ภตฺตา มญฺเญยฺย, สกฺกจฺจํ ตํ อุปฏฺฐเหฯ

[1713]

‘‘โน เจ ตํ ภตฺตา มญฺเญยฺย, มยา วิปฺปวเสน เต;

อญฺญํ ภตฺตารํ ปริเยส, มา กิสิตฺโถ [มา กิลิตฺถ (สี. ปี.)] มยา วินา’’ฯ

[1714]

‘‘อหญฺหิ วนํ คจฺฉามิ, โฆรํ วาฬมิคายุตํ;

สํสโย ชีวิตํ มยฺหํ, เอกกสฺส พฺรหาวเน’’ฯ

[1715]

‘‘ตมพฺรวิ ราชปุตฺตี, มทฺที สพฺพงฺคโสภนา;

‘‘อภุมฺเม กถํ นุ ภณสิ, ปาปกํ วต ภาสสิฯ

[1716]

‘‘เนส ธมฺโม มหาราช, ยํ ตฺวํ คจฺเฉยฺย เอกโก;

อหมฺปิ เตน คจฺฉามิ, เยน คจฺฉสิ ขตฺติยฯ

[1717]

‘‘มรณํ วา ตยา สทฺธิํ, ชีวิตํ วา ตยา วินา;

ตเทว มรณํ เสยฺโย, ยํ เจ ชีเว ตยา วินาฯ

[1718]

‘‘อคฺคิํ อุชฺชาลยิตฺวาน [นิชฺชาลยิตฺวาน (สี. ปี.)], เอกชาลสมาหิตํ;

ตตฺถ เม [ตตฺเถว (สฺยา. ก.)] มรณํ เสยฺโย, ยํ เจ ชีเว ตยา วินาฯ

[1719]

‘‘ยถา อารญฺญกํ นาคํ, ทนฺติํ อนฺเวติ หตฺถินี;

เชสฺสนฺตํ คิริทุคฺเคสุ, สเมสุ วิสเมสุ จฯ

[1720]

‘‘เอวํ ตํ อนุคจฺฉามิ, ปุตฺเต อาทาย ปจฺฉโต;

สุภรา เต ภวิสฺสามิ, น เต เหสฺสามิ ทุพฺภราฯ

[1721]

‘‘อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต, มญฺชุเก ปิยภาณิเน;

อาสีเน [อาสเน (ก.)] วนคุมฺพสฺมิํ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1722]

‘‘อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต, มญฺชุเก ปิยภาณิเน;

กีฬนฺเต วนคุมฺพสฺมิํ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1723]

‘‘อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต, มญฺชุเก ปิยภาณิเน;

อสฺสเม รมณียมฺหิ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1724]

‘‘อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต, มญฺชุเก ปิยภาณิเน;

กีฬนฺเต อสฺสเม รมฺเม, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1725]

‘‘อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต, มาลธารี อลงฺกเต;

อสฺสเม รมณียมฺหิ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1726]

‘‘อิเม กุมาเร ปสฺสนฺโต, มาลธารี อลงฺกเต;

กีฬนฺเต อสฺสเม รมฺเม, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1727]

‘‘ยทา ทกฺขิสิ นจฺจนฺเต, กุมาเร มาลธาริเน;

อสฺสเม รมณียมฺหิ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1728]

‘‘ยทา ทกฺขิสิ นจฺจนฺเต, กุมาเร มาลธาริเน;

กีฬนฺเต อสฺสเม รมฺเม, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1729]

‘‘ยทา ทกฺขิสิ มาตงฺคํ, กุญฺชรํ สฏฺฐิหายนํ;

เอกํ อรญฺเญ จรนฺตํ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1730]

‘‘ยทา ทกฺขิสิ มาตงฺคํ, กุญฺชรํ สฏฺฐิหายนํ;

สายํ ปาโต วิจรนฺตํ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1731]

‘‘ยทา กเรณุสงฺฆสฺส, ยูถสฺส ปุรโต วชํ;

โกญฺจํ กาหติ มาตงฺโค, กุญฺชโร สฏฺฐิหายโน;

ตสฺส ตํ นทโต สุตฺวา, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1732]

‘‘ทุภโต วนวิกาเส, ยทา ทกฺขิสิ กามโท;

วเน วาฬมิคากิณฺเณ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1733]

‘‘มิคํ ทิสฺวาน สายนฺหํ, ปญฺจมาลินมาคตํ;

กิมฺปุริเส จ นจฺจนฺเต, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1734]

‘‘ยทา โสสฺสสิ นิคฺโฆสํ, สนฺทมานาย สินฺธุยา;

คีตํ กิมฺปุริสานญฺจ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1735]

‘‘ยทา โสสฺสสิ นิคฺโฆสํ, คิริคพฺภรจาริโน;

วสฺสมานสฺสุลูกสฺส, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1736]

‘‘ยทา สีหสฺส พฺยคฺฆสฺส, ขคฺคสฺส ควยสฺส จ;

วเน โสสฺสสิ วาฬานํ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1737]

‘‘ยทา โมรีหิ ปริกิณฺณํ, พริหีนํ มตฺถกาสินํ;

โมรํ ทกฺขิสิ นจฺจนฺตํ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1738]

‘‘ยทา โมรีหิ ปริกิณฺณํ, อณฺฑชํ จิตฺรปกฺขินํ;

โมรํ ทกฺขิสิ นจฺจนฺตํ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1739]

‘‘ยทา โมรีหิ ปริกิณฺณํ, นีลคีวํ สิขณฺฑินํ;

โมรํ ทกฺขิสิ นจฺจนฺตํ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1740]

‘‘ยทา ทกฺขิสิ เหมนฺเต, ปุปฺผิเต ธรณีรุเห;

สุรภิํ สมฺปวายนฺเต, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1741]

‘‘ยทา เหมนฺติเก มาเส, หริตํ ทกฺขิสิ เมทนิํ [เมทินิํ (สี. ปี.)];

อินฺทโคปกสญฺฉนฺนํ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1742]

‘‘ยทา ทกฺขิสิ เหมนฺเต, ปุปฺผิเต ธรณีรุเห;

กุฏชํ พิมฺพชาลญฺจ, ปุปฺผิตํ โลทฺทปทฺมกํ [โลมปทฺธกํ (สี. ปี.)];

สุรภิํ สมฺปวายนฺเต, น รชฺชสฺส สริสฺสสิฯ

[1743]

‘‘ยทา เหมนฺติเก มาเส, วนํ ทกฺขิสิ ปุปฺผิตํ;

โอปุปฺผานิ จ ปทฺมานิ, น รชฺชสฺส สริสฺสสิ’’ฯ

เหมวนฺตํ นามฯ

ทานกณฺฑํ

[1744]

‘‘เตสํ ลาลปฺปิตํ สุตฺวา, ปุตฺตสฺส สุณิสาย จ;

กลุนํ [กรุณํ (สี. ปี.), กลูนํ (สฺยา. ก.)] ปริเทเวสิ, ราชปุตฺตี ยสสฺสินีฯ

[1745]

‘‘เสยฺโย วิสํ เม ขายิตํ, ปปาตา ปปเตยฺยหํ;

รชฺชุยา พชฺฌ มิยฺยาหํ, กสฺมา เวสฺสนฺตรํ ปุตฺตํ;

ปพฺพาเชนฺติ อทูสกํฯ

[1746]

‘‘อชฺฌายกํ ทานปติํ, ยาจโยคํ อมจฺฉริํ;

ปูชิตํ ปฏิราชูหิ, กิตฺติมนฺตํ ยสสฺสินํ;

กสฺมา เวสฺสนฺตรํ ปุตฺตํ, ปพฺพาเชนฺติ อทูสกํฯ

[1747]

‘‘มาตาเปตฺติภรํ ชนฺตุํ, กุเล เชฏฺฐาปจายิกํ;

กสฺมา เวสฺสนฺตรํ ปุตฺตํ, ปพฺพาเชนฺติ อทูสกํฯ

[1748]

‘‘รญฺโญ หิตํ เทวิหิตํ, ญาตีนํ สขินํ หิตํ;

หิตํ สพฺพสฺส รฏฺฐสฺส, กสฺมา เวสฺสนฺตรํ ปุตฺตํ;

ปพฺพาเชนฺติ อทูสกํฯ

[1749]

‘‘มธูนิว ปลาตานิ, อมฺพาว ปติตา ฉมา;

เอวํ เหสฺสติ เต รฏฺฐํ, ปพฺพาเชนฺติ อทูสกํฯ

[1750]