เมนู

ทสวรกถา

[1655]

‘‘ผุสฺสตี [ผุสติ (สี. ปี.)] วรวณฺณาเภ, วรสฺสุ ทสธา วเร;

ปถพฺยา จารุปุพฺพงฺคิ, ยํ ตุยฺหํ มนโส ปิยํ’’ฯ

[1656]

‘‘เทวราช นโม ตฺยตฺถุ, กิํ ปาปํ ปกตํ มยา;

รมฺมา จาเวสิ มํ ฐานา, วาโตว ธรณีรุหํ’’ฯ

[1657]

‘‘น เจว เต กตํ ปาปํ, น จ เม ตฺวมสิ อปฺปิยา;

ปุญฺญญฺจ เต ปริกฺขีณํ, เยน เตวํ วทามหํฯ

[1658]

‘‘สนฺติเก มรณํ ตุยฺหํ, วินาภาโว ภวิสฺสติ;

ปฏิคณฺหาหิ เม เอเต, วเร ทส ปเวจฺฉโต’’ฯ

[1659]

‘‘วรํ เจ เม อโท สกฺก, สพฺพภูตานมิสฺสร;

สิวิราชสฺส ภทฺทนฺเต, ตตฺถ อสฺสํ นิเวสเนฯ

[1660]

‘‘นีลเนตฺตา นีลภมุ, นิลกฺขี จ ยถา มิคี;

ผุสฺสตี นาม นาเมน, ตตฺถปสฺสํ ปุรินฺททฯ

[1661]

‘‘ปุตฺตํ ลเภถ วรทํ, ยาจโยคํ [ยาจโยคิํ (ก.)] อมจฺฉริํ;

ปูชิตํ ปฏิราชูหิ, กิตฺติมนฺตํ ยสสฺสินํฯ

[1662]

‘‘คพฺภํ เม ธารยนฺติยา, มชฺฌิมงฺคํ อนุนฺนตํ;

กุจฺฉิ อนุนฺนโต อสฺส, จาปํว ลิขิตํ สมํฯ

[1663]

‘‘ถนา เม นปฺปปเตยฺยุํ, ปลิตา น สนฺตุ วาสว;

กาเย รโช น ลิมฺเปถ, วชฺฌญฺจาปิ ปโมจเยฯ

[1664]

‘‘มยูรโกญฺจาภิรุเท, นาริวรคณายุเต;

ขุชฺชเจลาปกากิณฺเณ , สูทมาคธวณฺณิเตฯ

[1665]

‘‘จิตฺรคฺคเฬรุฆุสิเต, สุรามํสปโพธเน;

สิวิราชสฺส ภทฺทนฺเต, ตตฺถสฺสํ มเหสี ปิยา’’ฯ

[1666]

‘‘เย เต ทส วรา ทินฺนา, มยา สพฺพงฺคโสภเน;

สิวิราชสฺส วิชิเต, สพฺเพ เต ลจฺฉสี วเรฯ

[1667]

‘‘อิทํ วตฺวาน มฆวา, เทวราชา สุชมฺปติ;

ผุสฺสติยา วรํ ทตฺวา, อนุโมทิตฺถ วาสโวฯ

ทสวรกถา นามฯ

เหมวนฺตํ

[1668]

‘‘ปรูฬฺหกจฺฉนขโลมา , ปงฺกทนฺตา รชสฺสิรา;

ปคฺคยฺห ทกฺขิณํ พาหุํ, กิํ มํ ยาจนฺติ พฺราหฺมณา’’ฯ

[1669]

‘‘รตนํ เทว ยาจาม, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒนํ;

ททาหิ ปวรํ นาคํ, อีสาทนฺตํ อุรูฬฺหวํ’’ฯ

[1670]

‘‘ททามิ น วิกมฺปามิ, ยํ มํ ยาจนฺติ พฺราหฺมณา;

ปภินฺนํ กุญฺชรํ ทนฺติํ, โอปวยฺหํ คชุตฺตมํ’’ฯ

[1671]

‘‘หตฺถิกฺขนฺธโต โอรุยฺห, ราชา จาคาธิมานโส;

พฺราหฺมณานํ อทา ทานํ, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒโน’’ฯ

[1672]

‘‘ตทาสิ ยํ ภิํสนกํ, ตทาสิ โลมหํสนํ;

หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ, เมทนี สมฺปกมฺปถฯ

[1673]

‘‘ตทาสิ ยํ ภิํสนกํ, ตทาสิ โลมหํสนํ;

หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ, ขุพฺภิตฺถ นครํ ตทาฯ

[1674]

‘‘สมากุลํ ปุรํ อาสิ, โฆโส จ วิปุโล มหา;

หตฺถินาเค ปทินฺนมฺหิ, สิวีนํ รฏฺฐวฑฺฒเน’’ฯ

[1675]

‘‘อุคฺคา จ ราชปุตฺตา จ, เวสิยานา จ พฺราหฺมณา;

หตฺถาโรหา อนีกฏฺฐา, รถิกา ปตฺติการกาฯ

[1676]

‘‘เกวโล จาปิ นิคโม, สิวโย จ สมาคตา;

ทิสฺวา นาคํ นียมานํ, เต รญฺโญ ปฏิเวทยุํฯ

[1677]

‘‘วิธมํ เทว เต รฏฺฐํ, ปุตฺโต เวสฺสนฺตโร ตว;

กถํ โน หตฺถินํ ทชฺชา, นาคํ รฏฺฐสฺส ปูชิตํฯ

[1678]

‘‘กถํ โน กุญฺชรํ ทชฺชา, อีสาทนฺตํ อุรูฬฺหวํ;

เขตฺตญฺญุํ สพฺพยุทฺธานํ, สพฺพเสตํ คชุตฺตมํฯ

[1679]