เมนู

ทสวรกถา

[1655]

‘‘ผุสฺสตี [ผุสติ (สี. ปี.)] วรวณฺณาเภ, วรสฺสุ ทสธา วเร;

ปถพฺยา จารุปุพฺพงฺคิ, ยํ ตุยฺหํ มนโส ปิยํ’’ฯ

[1656]

‘‘เทวราช นโม ตฺยตฺถุ, กิํ ปาปํ ปกตํ มยา;

รมฺมา จาเวสิ มํ ฐานา, วาโตว ธรณีรุหํ’’ฯ

[1657]

‘‘น เจว เต กตํ ปาปํ, น จ เม ตฺวมสิ อปฺปิยา;

ปุญฺญญฺจ เต ปริกฺขีณํ, เยน เตวํ วทามหํฯ

[1658]

‘‘สนฺติเก มรณํ ตุยฺหํ, วินาภาโว ภวิสฺสติ;

ปฏิคณฺหาหิ เม เอเต, วเร ทส ปเวจฺฉโต’’ฯ

[1659]

‘‘วรํ เจ เม อโท สกฺก, สพฺพภูตานมิสฺสร;

สิวิราชสฺส ภทฺทนฺเต, ตตฺถ อสฺสํ นิเวสเนฯ

[1660]

‘‘นีลเนตฺตา นีลภมุ, นิลกฺขี จ ยถา มิคี;

ผุสฺสตี นาม นาเมน, ตตฺถปสฺสํ ปุรินฺททฯ

[1661]

‘‘ปุตฺตํ ลเภถ วรทํ, ยาจโยคํ [ยาจโยคิํ (ก.)] อมจฺฉริํ;

ปูชิตํ ปฏิราชูหิ, กิตฺติมนฺตํ ยสสฺสินํฯ

[1662]

‘‘คพฺภํ เม ธารยนฺติยา, มชฺฌิมงฺคํ อนุนฺนตํ;

กุจฺฉิ อนุนฺนโต อสฺส, จาปํว ลิขิตํ สมํฯ

[1663]

‘‘ถนา เม นปฺปปเตยฺยุํ, ปลิตา น สนฺตุ วาสว;

กาเย รโช น ลิมฺเปถ, วชฺฌญฺจาปิ ปโมจเยฯ

[1664]

‘‘มยูรโกญฺจาภิรุเท, นาริวรคณายุเต;

ขุชฺชเจลาปกากิณฺเณ , สูทมาคธวณฺณิเตฯ

[1665]

‘‘จิตฺรคฺคเฬรุฆุสิเต, สุรามํสปโพธเน;

สิวิราชสฺส ภทฺทนฺเต, ตตฺถสฺสํ มเหสี ปิยา’’ฯ

[1666]

‘‘เย เต ทส วรา ทินฺนา, มยา สพฺพงฺคโสภเน;

สิวิราชสฺส วิชิเต, สพฺเพ เต ลจฺฉสี วเรฯ

[1667]