เมนู

พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ ๓ ภาคที่ ๓ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทุกนิบาตชาดก๑. ทัฬหวรรค๑. ราโชวาทชาดกว่าด้วยวิธีชนะ


[๑๕๑] พระเจ้าพัลลิกราชทรงชนะความกระด้าง
ต่อผู้ที่กระด้าง ทรงชนะคนอ่อนด้วยความอ่อน
ทรงชนะคนดีด้วยความดี ทรงชนะคนไม่ดีด้วย
ความไม่ดี พระราชาพระองค์นี้เป็นเช่นนี้ ดูก่อน
นายสารถี ท่านจงหลีกทางถวายพระราชาของ
เราเถิด.