เมนู

พระสุตตันตปิฎก


ขุททกนิกาย ชาดก


เล่มที่ 3 ภาคที่ 2


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


เอกนิบาตชาดก


5. อัตถกามวรรค


1. โลสกชาดก


ว่าด้วยคนที่ต้องเศร้าโศก


[41] " ผู้ใดบุคคลกล่าวสอนอยู่ ไม่ทำตามคำ
สอนของผู้ปรารถนาประโยชน์ ผู้อนุเคราะห์ด้วย
ประโยชน์เกื้อกูล ผู้นั้นย่อมเศร้าโศก เหมือน
มิตตพินทุกะจับเท้าแพะเศร้าโศกอยู่ฉะนั้น."