เมนู

พระสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย ชาดกเล่มที่ ๓ ภาคที่ ๑ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอกนิบาตชาดก๑. อปัณณกวรรค๑. อปัณณกชาดกว่าด้วยการรู้ฐานะและมิใช่ฐานะ[๑] คนพวกหนึ่งกล่าวฐานะอันหนึ่งว่าไม่ได้ นัก
เดาทั้งหลาย กล่าวฐานะอันนั้นว่า เป็นที่สอง คนมี
ปัญญารู้ฐานะและมิใช่ฐานะนั้นแล้ว ควรถือเอาฐานะ
ที่ไม่ผิดไว้.

จบอปัณณกชาดกที่ ๑