เมนู

ฯ นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

ขุทฺทกนิกาเย

ชาตกปาฬิ

(ปฐโม ภาโค)

1. เอกกนิปาโต

1. อปณฺณกวคฺโค

1. อปณฺณกชาตกํ

[1]

อปณฺณกํ ฐานเมเก, ทุติยํ อาหุ ตกฺกิกา;

เอตทญฺญาย เมธาวี, ตํ คณฺเห ยทปณฺณกนฺติ [ตํ คณฺเหยฺย อปณฺณกํ (ก.)]

อปณฺณกชาตกํ ปฐมํฯ

2. วณฺณุปถชาตกํ

[2]

อกิลาสุโน วณฺณุปเถ [วณฺณปเถ (ก.)] ขณนฺตา, อุทงฺคเณ ตตฺถ ปปํ อวินฺทุํ;

เอวํ มุนี วีริย [มุนิ วิริย (ปี.), มุนิ วีริย (สฺยา. ก.)] พลูปปนฺโน, อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตินฺติฯ

วณฺณุปถชาตกํ ทุติยํฯ