เมนู

พระสุตตันตปิฎก


ขุททกนิกาย เถรีคาถา

1

เล่มที่ 2 ภาคที่ 4


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


เถรีคาถา เอกนิบาต


ว่าด้วยคาถาต่าง ๆ ในเอกนิบาต


1. อัญญตราเถรีคาถา


[402] ได้ยินว่า ภิกษุณีเถรีองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่อได้ภาษิตคาถาไว้
อย่างนี้ว่า :-
ดูก่อนพระเถรี ท่านจงเอาท่อนผ้าทำจีวรนุ่งห่ม
แล้วพักผ่อนให้สบายเถิด เพราะราคะของท่านสงบ
แล้ว เหมือนผักดองแห้งอยู่ในหม้อ.

จบอัญญตราเถรีคาถา
1. บาลีเล่มที่ 26