เมนู

พระสุตตันตปิฎก


ขุททกนิกาย เถรคาถา


เล่มที่ 2 ภาคที่ 3


ตอนที่ 2


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทุกนิบาต


เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ 11. อุตตรเถรคาถา


ว่าด้วยคาถาของพระอุตตรเถระ


[258] ได้ยินว่า พระอุตตรเถระได้ภาษิตคาถานี้ไว้ อย่างนี้ว่า
ภพอะไรที่เที่ยงไม่มี แม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มี
ขันธ์เหล่านั้น ย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไป เรารู้โทษ
อย่างนี้แล้ว จึงไม่มีความต้องการด้วยภพ เราสลัดตน
ออกจากกามทั้งปวง บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้ว.