เมนู

พระสุตตันตปิฎก


ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ


เล่มที่ 2 ภาคที่ 1


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


1. อิตถิวิมานวัตถุ


ปีฐวรรคที่ 1


1. ปฐมปีฐวิมาน


ว่าด้วยวิมานตั่งทอง


[1] พระโมคคัลลานะ ถามว่า
ดูก่อนเทพธิดาผู้ประดับองค์ ทรงมาลัย ทรง
พัสตราภรณ์สวยงาม วิมานตั่งทองของท่านโอฬาร
ท่านส่องแสงประกายดังสายฟ้าอันแลบลอดหลืบเมฆ
เพราะบุญอะไร ท่านจึงมีวรรณะเช่นนี้ เพราะบุญ
อะไร ผลนี้จึงสำเร็จแก่ท่าน อนึ่ง โภคะทุกอย่างที่
น่ารักจึงเกิดแก่ท่าน ดูก่อนเทพีผู้มีอานุภาพมาก
อาตภาพขอถามท่าน ครั้งเกิดเป็นมนุษย์ท่านได้ทำบุญ