เมนู

‘‘‘ยโต สรามิ อตฺตานํ, ยโต ปตฺโตสฺมิ วิญฺญุตํ;

นาภิชานามิ สญฺจิจฺจ, เอกปาณมฺปิ หิํสิตํฯ

[89]

‘‘‘เอเตน สจฺจวชฺเชน, ปชฺชุนฺโน อภิวสฺสตุ;

อภิตฺถนย ปชฺชุนฺน, นิธิํ กากสฺส นาสย;

กากํ โสกาย รนฺเธหิ, มจฺเฉ โสกา ปโมจย’ฯ

[90]

‘‘สหกเต สจฺจวเร, ปชฺชุนฺโน อภิคชฺชิย;

ถลํ นินฺนญฺจ ปูเรนฺโต, ขเณน อภิวสฺสถฯ

[91]

‘‘เอวรูปํ สจฺจวรํ, กตฺวา วีริยมุตฺตมํ;

วสฺสาเปสิํ มหาเมฆํ, สจฺจเตชพลสฺสิโต;

สจฺเจน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม สจฺจปารมี’’ติฯ

มจฺฉราชจริยํ ทสมํฯ

11. กณฺหทีปายนจริยา

[92]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, กณฺหทีปายโน อิสิ;

ปโรปญฺญาสวสฺสานิ, อนภิรโตจริํ อหํฯ

[93]

‘‘น โกจิ เอตํ ชานาติ, อนภิรติมนํ มม;

อหญฺหิ กสฺสจิ นาจิกฺขิํ, อรติ เม จรติ มานเสฯ

[94]

‘‘สพฺรหฺมจารี มณฺฑพฺโย, สหาโย เม มหาอิสิ;

ปุพฺพกมฺมสมายุตฺโต, สูลมาโรปนํ ลภิฯ

[95]

‘‘ตมหํ อุปฏฺฐหิตฺวาน, อาโรคฺยมนุปาปยิํ;

อาปุจฺฉิตฺวาน อาคญฺฉิํ, ยํ มยฺหํ สกมสฺสมํฯ

[96]

‘‘สหาโย พฺราหฺมโณ มยฺหํ, ภริยํ อาทาย ปุตฺตกํ;

ตโย ชนา สมาคนฺตฺวา, อาคญฺฉุํ ปาหุนาคตํฯ

[97]

‘‘สมฺโมทมาโน เตหิ สห, นิสินฺโน สกมสฺสเม;

ทารโก วฏฺฏมนุกฺขิปํ, อาสีวิสมโกปยิฯ

[98]

‘‘ตโต โส วฏฺฏคตํ มคฺคํ, อนฺเวสนฺโต กุมารโก;

อาสีวิสสฺส หตฺเถน, อุตฺตมงฺคํ ปรามสิฯ

[99]

‘‘ตสฺส อามสเน กุทฺโธ, สปฺโป วิสพลสฺสิโต;

กุปิโต ปรมโกเปน, อฑํสิ ทารกํ ขเณฯ

[100]

‘‘สหทฏฺโฐ อาสีวิเสน [อติวิเสน (ปี. ก.)], ทารโก ปปติ [ปตติ (ก.)] ภูมิยํ;

เตนาหํ ทุกฺขิโต อาสิํ, มม วาหสิ ตํ ทุกฺขํฯ

[101]

‘‘ตฺยาหํ อสฺสาสยิตฺวาน, ทุกฺขิเต โสกสลฺลิเต;

ปฐมํ อกาสิํ กิริยํ, อคฺคํ สจฺจํ วรุตฺตมํฯ

[102]

‘‘‘สตฺตาหเมวาหํ ปสนฺนจิตฺโต, ปุญฺญตฺถิโก อจริํ พฺรหฺมจริยํ;

อถาปรํ ยํ จริตํ มเมทํ, วสฺสานิ ปญฺญาสสมาธิกานิฯ

[103]

‘‘‘อกามโก วาหิ อหํ จรามิ, เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ;

หตํ วิสํ ชีวตุ ยญฺญทตฺโต’ฯ

[104]

‘‘สห สจฺเจ กเต มยฺหํ, วิสเวเคน เวธิโต;

อพุชฺฌิตฺวาน วุฏฺฐาสิ, อโรโค จาสิ มาณโว;

สจฺเจน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม สจฺจปารมี’’ติฯ

กณฺหทีปายนจริยํ เอกาทสมํฯ

12. สุตโสมจริยา

[105]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, สุตโสโม มหีปติ;

คหิโต โปริสาเทน, พฺราหฺมเณ สงฺครํ สริํฯ

[106]

‘‘ขตฺติยานํ เอกสตํ, อาวุณิตฺวา กรตฺตเล;

เอเตสํ ปมิลาเปตฺวา, ยญฺญตฺเถ อุปนยี มมํฯ

[107]

‘‘อปุจฺฉิ มํ โปริสาโท, ‘กิํ ตฺวํ อิจฺฉสิ นิสฺสชํ;

ยถามติ เต กาหามิ, ยทิ เม ตฺวํ ปุเนหิสิ’ฯ

[108]