เมนู

‘‘มูโค อโหสิํ พธิโร, ปกฺโข คติวิวชฺชิโต;

เอเต องฺเค อธิฏฺฐาย, วสฺสานิ โสฬสํ วสิํฯ

[58]

‘‘ตโต เม หตฺถปาเท จ, ชิวฺหํ โสตญฺจ มทฺทิย;

อนูนตํ เม ปสฺสิตฺวา, ‘กาฬกณฺณี’ติ นินฺทิสุํฯ

[59]

‘‘ตโต ชานปทา สพฺเพ, เสนาปติปุโรหิตา;

สพฺเพ เอกมนา หุตฺวา, ฉฑฺฑนํ อนุโมทิสุํฯ

[60]

‘‘โสหํ เตสํ มติํ สุตฺวา, หฏฺโฐ สํวิคฺคมานโส;

ยสฺสตฺถาย ตโปจิณฺโณ, โส เม อตฺโถ สมิชฺฌถฯ

[61]

‘‘นฺหาเปตฺวา อนุลิมฺปิตฺวา, เวเฐตฺวา ราชเวฐนํ;

ฉตฺเตน อภิสิญฺจิตฺวา, กาเรสุํ ปุรํ ปทกฺขิณํฯ

[62]

‘‘สตฺตาหํ ธารยิตฺวาน, อุคฺคเต รวิมณฺฑเล;

รเถน มํ นีหริตฺวา, สารถี วนมุปาคมิฯ

[63]

‘‘เอโกกาเส รถํ กตฺวา, สชฺชสฺสํ หตฺถมุจฺจิโต [หตฺถมุญฺจิโต (สี. สฺยา.)];

สารถี ขณตี กาสุํ, นิขาตุํ ปถวิยา มมํฯ

[64]

‘‘อธิฏฺฐิตมธิฏฺฐานํ, ตชฺเชนฺโต วิวิธการณา;

น ภินฺทิํ ตมธิฏฺฐานํ, โพธิยาเยว การณาฯ

[65]

‘‘มาตาปิตา น เม เทสฺสา, อตฺตา เม น จ เทสฺสิโย;

สพฺพญฺญุตํ ปิยํ มยฺหํ, ตสฺมา วตมธิฏฺฐหิํฯ

[66]

‘‘เอเต องฺเค อธิฏฺฐาย, วสฺสานิ โสฬสํ วสิํ;

อธิฏฺฐาเนน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม อธิฏฺฐานปารมี’’ติฯ

เตมิยจริยํ ฉฏฺฐํฯ

7. กปิราชจริยา

[67]

‘‘ยทา อหํ กปิ อาสิํ, นทีกูเล ทรีสเย;

ปีฬิโต สุสุมาเรน, คมนํ น ลภามหํฯ

[68]

‘‘ยมฺโหกาเส อหํ ฐตฺวา, โอรา ปารํ ปตามหํ;

ตตฺถจฺฉิ สตฺตุ วธโก, กุมฺภีโล ลุทฺททสฺสโนฯ

[69]

‘‘โส มํ อสํสิ ‘เอหี’ติ, ‘อหํเปมี’ติ ตํ วติํ;

ตสฺส มตฺถกมกฺกมฺม, ปรกูเล ปติฏฺฐหิํฯ

[70]

‘‘น ตสฺส อลิกํ ภณิตํ, ยถา วาจํ อกาสหํ;

สจฺเจน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม สจฺจปารมี’’ติฯ

กปิราชจริยํ สตฺตมํฯ

8. สจฺจตาปสจริยา

[71]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, ตาปโส สจฺจสวฺหโย;

สจฺเจน โลกํ ปาเลสิํ, สมคฺคํ ชนมกาสห’’นฺติฯ

สจฺจตาปสจริยํ อฏฺฐมํฯ

9. วฏฺฏโปตกจริยา

[72]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, มคเธ วฏฺฏโปตโก;

อชาตปกฺโข ตรุโณ, มํสเปสิ กุลาวเกฯ

[73]

‘‘มุขตุณฺฑเกนาหริตฺวา [มุขตุณฺเฑนาหริตฺวา (สี.)], มาตา โปสยตี มมํ;

ตสฺสา ผสฺเสน ชีวามิ, นตฺถิ เม กายิกํ พลํฯ

[74]

‘‘สํวจฺฉเร คิมฺหสมเย, ทวฑาโห [วนทาโห (ก.)] ปทิปฺปติ;

อุปคจฺฉติ อมฺหากํ, ปาวโก กณฺหวตฺตนีฯ

[75]

‘‘ธมธมา อิติเอวํ, สทฺทายนฺโต มหาสิขี;

อนุปุพฺเพน ฌาเปนฺโต, อคฺคิ มมมุปาคมิฯ

[76]

‘‘อคฺคิเวคภยาตีตา, ตสิตา มาตาปิตา มม;

กุลาวเก มํ ฉฑฺเฑตฺวา, อตฺตานํ ปริโมจยุํฯ

[77]