เมนู

‘‘เอเตสํ ปุพฺพโช อาสิํ, หิรีสุกฺกมุปาคโต;

ภวํ ทิสฺวาน ภยโต, เนกฺขมฺมาภิรโต อหํฯ

[36]

‘‘มาตาปิตูหิ ปหิตา, สหายา เอกมานสา;

กาเมหิ มํ นิมนฺเตนฺติ, ‘กุลวํสํ ธเรหิ’ติฯ

[37]

‘‘ยํ เตสํ วจนํ วุตฺตํ, คิหีธมฺเม สุขาวหํ;

ตํ เม อโหสิ กฐินํ, ตตฺต [สนฺตตฺต (ก.)] ผาลสมํ วิยฯ

[38]

‘‘เต มํ ตทา อุกฺขิปนฺตํ, ปุจฺฉิํสุ ปตฺถิตํ มม;

‘กิํ ตฺวํ ปตฺถยเส สมฺม, ยทิ กาเม น ภุญฺชสิ’ฯ

[39]

‘‘เตสาหํ เอวมวจํ, อตฺถกาโม หิเตสินํ;

‘นาหํ ปตฺเถมิ คิหีภาวํ, เนกฺขมฺมาภิรโต อหํ’ฯ

[40]

‘‘เต มยฺหํ วจนํ สุตฺวา, ปิตุมาตุ จ สาวยุํ;

มาตาปิตา เอวมาหุ, ‘สพฺเพว ปพฺพชาม โภ’ฯ

[41]

‘‘อุโภ มาตาปิตา มยฺหํ, ภคินี จ สตฺต ภาตโร;

อมิตธนํ ฉฑฺฑยิตฺวา, ปาวิสิมฺหา มหาวน’’นฺติฯ

ภิสจริยํ จตุตฺถํฯ

5. โสณปณฺฑิตจริยา

[42]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, นคเร พฺรหฺมวฑฺฒเน;

ตตฺถ กุลวเร เสฏฺเฐ, มหาสาเล อชายหํฯ

[43]

‘‘ตทาปิ โลกํ ทิสฺวาน, อนฺธีภูตํ ตโมตฺถฏํ;

จิตฺตํ ภวโต ปติกุฏติ, ตุตฺตเวคหตํ วิยฯ

[44]

‘‘ทิสฺวาน วิวิธํ ปาปํ, เอวํ จินฺเตสหํ ตทา;

‘กทาหํ เคหา นิกฺขมฺม, ปวิสิสฺสามิ กานนํ’ฯ

[45]

‘‘ตทาปิ มํ นิมนฺเตสุํ, กามโภเคหิ ญาตโย;

เตสมฺปิ ฉนฺทมาจิกฺขิํ, ‘มา นิมนฺเตถ เตหิ มํ’ฯ

[46]

‘‘โย เม กนิฏฺฐโก ภาตา, นนฺโท นามาสิ ปณฺฑิโต;

โสปิ มํ อนุสิกฺขนฺโต, ปพฺพชฺชํ สมโรจยิฯ

[47]

‘‘อหํ โสโณ จ นนฺโท จ, อุโภ มาตาปิตา มม;

ตทาปิ โภเค ฉฑฺเฑตฺวา, ปาวิสิมฺหา มหาวน’’นฺติฯ

โสณปณฺฑิตจริยํ ปญฺจมํฯ

6. เตมิยจริยา

[48]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, กาสิราชสฺส อตฺรโช;

มูคปกฺโขติ นาเมน, เตมิโยติ วทนฺติ มํฯ

[49]

‘‘โสฬสิตฺถิสหสฺสานํ, น วิชฺชติ ปุโม ตทา [สทา (สี.)];

อโหรตฺตานํ อจฺจเยน, นิพฺพตฺโต อหเมกโกฯ

[50]

‘‘กิจฺฉา ลทฺธํ ปิยํ ปุตฺตํ, อภิชาตํ ชุตินฺธรํ;

เสตจฺฉตฺตํ ธารยิตฺวาน, สยเน โปเสติ มํ ปิตาฯ

[51]

‘‘นิทฺทายมาโน สยนวเร, ปพุชฺฌิตฺวานหํ ตทา;

อทฺทสํ ปณฺฑรํ ฉตฺตํ, เยนาหํ นิรยํ คโตฯ

[52]

‘‘สห ทิฏฺฐสฺส เม ฉตฺตํ, ตาโส อุปฺปชฺชิ เภรโว;

วินิจฺฉยํ สมาปนฺโน, ‘กถาหํ อิมํ มุญฺจิสฺสํ’ฯ

[53]

‘‘ปุพฺพสาโลหิตา มยฺหํ, เทวตา อตฺถกามินี;

สา มํ ทิสฺวาน ทุกฺขิตํ, ตีสุ ฐาเนสุ โยชยิฯ

[54]

‘‘‘มา ปณฺฑิจฺจยํ วิภาวย, พาลมโต ภว สพฺพปาณินํ;

สพฺโพ ตํ ชโน โอจินายตุ, เอวํ ตว อตฺโถ ภวิสฺสติ’ฯ

[55]

‘‘เอวํ วุตฺตายหํ ตสฺสา, อิทํ วจนมพฺรวิํ;

‘กโรมิ เต ตํ วจนํ, ยํ ตฺวํ ภณสิ เทวเต;

อตฺถกามาสิ เม อมฺม, หิตกามาสิ เทวเต’ฯ

[56]

‘‘ตสฺสาหํ วจนํ สุตฺวา, สาคเรว ถลํ ลภิํ;

หฏฺโฐ สํวิคฺคมานโส, ตโย องฺเค อธิฏฺฐหิํฯ

[57]