เมนู

1. ยุธญฺชยจริยา

[1]

‘‘ยทาหํ อมิตยโส, ราชปุตฺโต ยุธญฺชโย;

อุสฺสาวพินฺทุํ สูริยาตเป, ปติตํ ทิสฺวาน สํวิชิํฯ

[2]

‘‘ตญฺเญวาธิปติํ กตฺวา, สํเวคมนุพฺรูหยิํ;

มาตาปิตู จ วนฺทิตฺวา, ปพฺพชฺชมนุยาจหํฯ

[3]

‘‘ยาจนฺติ มํ ปญฺชลิกา, สเนคมา สรฏฺฐกา;

‘อชฺเชว ปุตฺต ปฏิปชฺช, อิทฺธํ ผีตํ มหามหิํ’ฯ

[4]

‘‘สราชเก สโหโรเธ, สเนคเม สรฏฺฐเก;

กรุณํ ปริเทวนฺเต, อนเปกฺโขว ปริจฺจชิํฯ

[5]

‘‘เกวลํ ปถวิํ รชฺชํ, ญาติปริชนํ ยสํ;

จชมาโน น จินฺเตสิํ, โพธิยาเยว การณาฯ

[6]

‘‘มาตาปิตา น เม เทสฺสา, นปิ เม เทสฺสํ มหายสํ;

สพฺพญฺญุตํ ปิยํ มยฺหํ, ตสฺมา รชฺชํ ปริจฺจชิ’’นฺติฯ

ยุธญฺชยจริยํ ปฐมํฯ

2. โสมนสฺสจริยา

[7]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, อินฺทปตฺเถ ปุรุตฺตเม;

กามิโต ทยิโต ปุตฺโต, โสมนสฺโสติ วิสฺสุโตฯ

[8]

‘‘สีลวา คุณสมฺปนฺโน, กลฺยาณปฏิภานวา;

วุฑฺฒาปจายี หิรีมา, สงฺคเหสุ จ โกวิโทฯ

[9]

‘‘ตสฺส รญฺโญ ปติกโร, อโหสิ กุหกตาปโส;

อารามํ มาลาวจฺฉญฺจ, โรปยิตฺวาน ชีวติฯ

[10]

‘‘ตมหํ ทิสฺวาน กุหกํ, ถุสราสิํว อตณฺฑุลํ;

ทุมํว อนฺโต สุสิรํ, กทลิํว อสารกํฯ

[11]