เมนู

‘‘อทฺทสํสุ โภชปุตฺตา, ขรา ลุทฺทา อการุณา;

อุปคญฺฉุํ มมํ ตตฺถ, ทณฺฑมุคฺครปาณิโนฯ

[89]

‘‘นาสาย วินิวิชฺฌิตฺวา, นงฺคุฏฺเฐ ปิฏฺฐิกณฺฏเก;

กาเช อาโรปยิตฺวาน, โภชปุตฺตา หริํสุ มํฯ

[90]

‘‘สสาครนฺตํ ปถวิํ, สกานนํ สปพฺพตํ;

อิจฺฉมาโน จหํ ตตฺถ, นาสาวาเตน ฌาปเยฯ

[91]

‘‘สูเลหิ วินิวิชฺฌนฺเต, โกฏฺฏยนฺเตปิ สตฺติภิ;

โภชปุตฺเต น กุปฺปามิ, เอสา เม สีลปารมี’’ติฯ

สงฺขปาลจริยํ ทสมํฯ

หตฺถินาควคฺโค ทุติโยฯ

ตสฺสุทฺทานํ –

หตฺถินาโค ภูริทตฺโต, จมฺเปยฺโย โพธิ มหิํโส;

รุรุ มาตงฺโค ธมฺโม จ, อตฺรโช จ ชยทฺทิโสฯ

เอเต นว สีลพลา, ปริกฺขารา ปเทสิกา;

ชีวิตํ ปริรกฺขิตฺวา, สีลานิ อนุรกฺขิสํฯ

สงฺขปาลสฺส เม สโต, สพฺพกาลมฺปิ ชีวิตํ;

ยสฺส กสฺสจิ นิยฺยตฺตํ, ตสฺมา สา สีลปารมีติฯ

สีลปารมินิทฺเทโส นิฏฺฐิโตฯ

3. ยุธญฺชยวคฺโค