เมนู

‘‘ตสฺส ตํ วจนํ สุตฺวา, ภีโต ตสิตเวธิโต;

อูรุกฺขมฺโภ อหุ ตสฺส, ทิสฺวาน โปริสาทกํฯ

[78]

‘‘มิควํ คเหตฺวา มุญฺจสฺสุ, กตฺวา อาคมนํ ปุน;

พฺราหฺมณสฺส ธนํ ทตฺวา, ปิตา อามนฺตยี มมํฯ

[79]

‘‘‘รชฺชํ ปุตฺต ปฏิปชฺช, มา ปมชฺชิ ปุรํ อิทํ;

กตํ เม โปริสาเทน, มม อาคมนํ ปุน’ฯ

[80]

‘‘มาตาปิตู จ วนฺทิตฺวา, นิมฺมินิตฺวาน อตฺตนา;

นิกฺขิปิตฺวา ธนุํ ขคฺคํ, โปริสาทํ อุปาคมิํฯ

[81]

‘‘สสตฺถหตฺถูปคตํ, กทาจิ โส ตสิสฺสติ;

เตน ภิชฺชิสฺสติ สีลํ, ปริตฺตาสํ [ปริตาสํ (สี.)] กเต มยิฯ

[82]

‘‘สีลขณฺฑภยา มยฺหํ, ตสฺส เทสฺสํ น พฺยาหริํ;

เมตฺตจิตฺโต หิตวาที, อิทํ วจนมพฺรวิํฯ

[83]

‘‘‘อุชฺชาเลหิ มหาอคฺคิํ, ปปติสฺสามิ รุกฺขโต;

ตฺวํ ปกฺกกาลมญฺญาย [สุปกฺกกาลมญฺญาย (ปี.)], ภกฺขย มํ ปิตามห’ฯ

[84]

‘‘อิติ สีลวตํ เหตุ, นารกฺขิํ มม ชีวิตํ;

ปพฺพาเชสิํ จหํ ตสฺส, สทา ปาณาติปาติก’’นฺติฯ

อลีนสตฺตุจริยํ นวมํฯ

10. สงฺขปาลจริยา

[85]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, สงฺขปาโล มหิทฺธิโก;

ทาฐาวุโธ โฆรวิโส, ทฺวิชิวฺโห อุรคาธิภูฯ

[86]

‘‘จตุปฺปเถ มหามคฺเค, นานาชนสมากุเล;

จตุโร องฺเค อธิฏฺฐาย, ตตฺถ วาสมกปฺปยิํฯ

[87]

‘‘ฉวิยา จมฺเมน มํเสน, นหารุอฏฺฐิเกหิ วา;

ยสฺส เอเตน กรณียํ, ทินฺนํเยว หราตุ โสฯ

[88]