เมนู

8. ธมฺมเทวปุตฺตจริยา

[66]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, มหาปกฺโข มหิทฺธิโก;

ธมฺโม นาม มหายกฺโข, สพฺพโลกานุกมฺปโกฯ

[67]

‘‘ทสกุสลกมฺมปเถ , สมาทเปนฺโต มหาชนํ;

จรามิ คามนิคมํ, สมิตฺโต สปริชฺชโนฯ

[68]

‘‘ปาโป กทริโย ยกฺโข, ทีเปนฺโต ทส ปาปเก;

โสเปตฺถ มหิยา จรติ, สมิตฺโต สปริชฺชโนฯ

[69]

‘‘ธมฺมวาที อธมฺโม จ, อุโภ ปจฺจนิกา มยํ;

ธุเร ธุรํ ฆฏฺฏยนฺตา, สมิมฺหา ปฏิปเถ อุโภฯ

[70]

‘‘กลโห วตฺตตี เภสฺมา, กลฺยาณปาปกสฺส จ;

มคฺคา โอกฺกมนตฺถาย, มหายุทฺโธ อุปฏฺฐิโตฯ

[71]

‘‘ยทิหํ ตสฺส กุปฺเปยฺยํ, ยทิ ภินฺเท ตโปคุณํ;

สหปริชนํ ตสฺส, รชภูตํ กเรยฺยหํฯ

[72]

‘‘อปิจาหํ สีลรกฺขาย, นิพฺพาเปตฺวาน มานสํ;

สห ชเนโนกฺกมิตฺวา, ปถํ ปาปสฺส ทาสหํฯ

[73]

‘‘สห ปถโต โอกฺกนฺเต, กตฺวา จิตฺตสฺส นิพฺพุติํ;

วิวรํ อทาสิ ปถวี, ปาปยกฺขสฺส ตาวเท’’ติฯ

ธมฺมเทวปุตฺตจริยํ อฏฺฐมํฯ

9. อลีนสตฺตุจริยา

[74]

‘‘ปญฺจาลรฏฺเฐ นครวเร, กปิลายํ [กมฺปิลายํ (สี.), กปฺปิลายํ (สฺยา.)] ปุรุตฺตเม;

ราชา ชยทฺทิโส นาม, สีลคุณมุปาคโตฯ

[75]

‘‘ตสฺส รญฺโญ อหํ ปุตฺโต, สุตธมฺโม สุสีลวา;

อลีนสตฺโต คุณวา, อนุรกฺขปริชโน สทาฯ

[76]

‘‘ปิตา เม มิควํ คนฺตฺวา, โปริสาทํ อุปาคมิ;

โส เม ปิตุมคฺคเหสิ, ‘ภกฺโขสิ มม มา จลิ’ฯ

[77]