เมนู

‘‘นครํ คนฺตฺวาน อาจิกฺขิ, ปุจฺฉิโต ธนเหตุโก;

ราชานํ โส คเหตฺวาน, อุปคญฺฉิ มมนฺติกํฯ

[57]

‘‘ยาวตา กรณํ สพฺพํ, รญฺโญ อาโรจิตํ มยา;

ราชา สุตฺวาน วจนํ, อุสุํ ตสฺส ปกปฺปยิ;

‘อิเธว ฆาตยิสฺสามิ, มิตฺตทุพฺภิํ [มิตฺตทูภิํ (สี.)] อนาริยํ’ฯ

[58]

‘‘ตมหํ อนุรกฺขนฺโต, นิมฺมินิํ มม อตฺตนา;

‘ติฏฺฐเตโส มหาราช, กามกาโร ภวามิ เต’ฯ

[59]

‘‘อนุรกฺขิํ มม สีลํ, นารกฺขิํ มม ชีวิตํ;

สีลวา หิ ตทา อาสิํ, โพธิยาเยว การณา’’ติฯ

รุรุราชจริยํ ฉฏฺฐํฯ

7. มาตงฺคจริยา

[60]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, ชฏิโล อุคฺคตาปโน;

มาตงฺโค นาม นาเมน, สีลวา สุสมาหิโตฯ

[61]

‘‘อหญฺจ พฺราหฺมโณ เอโก, คงฺคากูเล วสามุโภ;

อหํ วสามิ อุปริ, เหฏฺฐา วสติ พฺราหฺมโณฯ

[62]

‘‘วิจรนฺโต อนุกูลมฺหิ, อุทฺธํ เม อสฺสมทฺทส;

ตตฺถ มํ ปริภาเสตฺวา, อภิสปิ มุทฺธผาลนํฯ

[63]

‘‘ยทิหํ ตสฺส ปกุปฺเปยฺยํ, ยทิ สีลํ น โคปเย;

โอโลเกตฺวานหํ ตสฺส, กเรยฺยํ ฉาริกํ วิยฯ

[64]

‘‘ยํ โส ตทา มํ อภิสปิ, กุปิโต ทุฏฺฐมานโส;

ตสฺเสว มตฺถเก นิปติ, โยเคน ตํ ปโมจยิํฯ

[65]

‘‘อนุรกฺขิํ มม สีลํ, นารกฺขิํ มม ชีวิตํ;

สีลวา หิ ตทา อาสิํ, โพธิยาเยว การณา’’ติฯ

มาตงฺคจริยํ สตฺตมํฯ

8. ธมฺมเทวปุตฺตจริยา

[66]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, มหาปกฺโข มหิทฺธิโก;

ธมฺโม นาม มหายกฺโข, สพฺพโลกานุกมฺปโกฯ

[67]

‘‘ทสกุสลกมฺมปเถ , สมาทเปนฺโต มหาชนํ;

จรามิ คามนิคมํ, สมิตฺโต สปริชฺชโนฯ

[68]

‘‘ปาโป กทริโย ยกฺโข, ทีเปนฺโต ทส ปาปเก;

โสเปตฺถ มหิยา จรติ, สมิตฺโต สปริชฺชโนฯ

[69]

‘‘ธมฺมวาที อธมฺโม จ, อุโภ ปจฺจนิกา มยํ;

ธุเร ธุรํ ฆฏฺฏยนฺตา, สมิมฺหา ปฏิปเถ อุโภฯ

[70]

‘‘กลโห วตฺตตี เภสฺมา, กลฺยาณปาปกสฺส จ;

มคฺคา โอกฺกมนตฺถาย, มหายุทฺโธ อุปฏฺฐิโตฯ

[71]

‘‘ยทิหํ ตสฺส กุปฺเปยฺยํ, ยทิ ภินฺเท ตโปคุณํ;

สหปริชนํ ตสฺส, รชภูตํ กเรยฺยหํฯ

[72]

‘‘อปิจาหํ สีลรกฺขาย, นิพฺพาเปตฺวาน มานสํ;

สห ชเนโนกฺกมิตฺวา, ปถํ ปาปสฺส ทาสหํฯ

[73]

‘‘สห ปถโต โอกฺกนฺเต, กตฺวา จิตฺตสฺส นิพฺพุติํ;

วิวรํ อทาสิ ปถวี, ปาปยกฺขสฺส ตาวเท’’ติฯ

ธมฺมเทวปุตฺตจริยํ อฏฺฐมํฯ

9. อลีนสตฺตุจริยา

[74]

‘‘ปญฺจาลรฏฺเฐ นครวเร, กปิลายํ [กมฺปิลายํ (สี.), กปฺปิลายํ (สฺยา.)] ปุรุตฺตเม;

ราชา ชยทฺทิโส นาม, สีลคุณมุปาคโตฯ

[75]

‘‘ตสฺส รญฺโญ อหํ ปุตฺโต, สุตธมฺโม สุสีลวา;

อลีนสตฺโต คุณวา, อนุรกฺขปริชโน สทาฯ

[76]

‘‘ปิตา เม มิควํ คนฺตฺวา, โปริสาทํ อุปาคมิ;

โส เม ปิตุมคฺคเหสิ, ‘ภกฺโขสิ มม มา จลิ’ฯ

[77]