เมนู

‘‘นครํ คนฺตฺวาน อาจิกฺขิ, ปุจฺฉิโต ธนเหตุโก;

ราชานํ โส คเหตฺวาน, อุปคญฺฉิ มมนฺติกํฯ

[57]

‘‘ยาวตา กรณํ สพฺพํ, รญฺโญ อาโรจิตํ มยา;

ราชา สุตฺวาน วจนํ, อุสุํ ตสฺส ปกปฺปยิ;

‘อิเธว ฆาตยิสฺสามิ, มิตฺตทุพฺภิํ [มิตฺตทูภิํ (สี.)] อนาริยํ’ฯ

[58]

‘‘ตมหํ อนุรกฺขนฺโต, นิมฺมินิํ มม อตฺตนา;

‘ติฏฺฐเตโส มหาราช, กามกาโร ภวามิ เต’ฯ

[59]

‘‘อนุรกฺขิํ มม สีลํ, นารกฺขิํ มม ชีวิตํ;

สีลวา หิ ตทา อาสิํ, โพธิยาเยว การณา’’ติฯ

รุรุราชจริยํ ฉฏฺฐํฯ

7. มาตงฺคจริยา

[60]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, ชฏิโล อุคฺคตาปโน;

มาตงฺโค นาม นาเมน, สีลวา สุสมาหิโตฯ

[61]

‘‘อหญฺจ พฺราหฺมโณ เอโก, คงฺคากูเล วสามุโภ;

อหํ วสามิ อุปริ, เหฏฺฐา วสติ พฺราหฺมโณฯ

[62]

‘‘วิจรนฺโต อนุกูลมฺหิ, อุทฺธํ เม อสฺสมทฺทส;

ตตฺถ มํ ปริภาเสตฺวา, อภิสปิ มุทฺธผาลนํฯ

[63]

‘‘ยทิหํ ตสฺส ปกุปฺเปยฺยํ, ยทิ สีลํ น โคปเย;

โอโลเกตฺวานหํ ตสฺส, กเรยฺยํ ฉาริกํ วิยฯ

[64]

‘‘ยํ โส ตทา มํ อภิสปิ, กุปิโต ทุฏฺฐมานโส;

ตสฺเสว มตฺถเก นิปติ, โยเคน ตํ ปโมจยิํฯ

[65]

‘‘อนุรกฺขิํ มม สีลํ, นารกฺขิํ มม ชีวิตํ;

สีลวา หิ ตทา อาสิํ, โพธิยาเยว การณา’’ติฯ

มาตงฺคจริยํ สตฺตมํฯ