เมนู

อกิตฺติพฺราหฺมโณ สงฺโข, กุรุราชา ธนญฺจโย;

มหาสุทสฺสโน ราชา, มหาโควินฺทพฺราหฺมโณฯ

นิมิ จนฺทกุมาโร จ, สิวิ เวสฺสนฺตโร สโส;

อหเมว ตทา อาสิํ, โย เต ทานวเร อทาฯ

เอเต ทานปริกฺขารา, เอเต ทานสฺส ปารมี;

ชีวิตํ ยาจเก ทตฺวา, อิมํ ปารมิ ปูรยิํฯ

ภิกฺขาย อุปคตํ ทิสฺวา, สกตฺตานํ ปริจฺจชิํ;

ทาเนน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม ทานปารมีติฯ

ทานปารมินิทฺเทโส นิฏฺฐิโตฯ

2. หตฺถินาควคฺโค