เมนู

‘‘ปุนาปรํ พฺรหารญฺญา, นิกฺขมิตฺวา สญาติภิ;

ปวิสามิ ปุรํ รมฺมํ, เชตุตฺตรํ ปุรุตฺตมํฯ

[123]

‘‘รตนานิ สตฺต วสฺสิํสุ, มหาเมโฆ ปวสฺสถ;

ตทาปิ ปถวี กมฺปิ, สิเนรุวนวฏํสกาฯ

[124]

‘‘อเจตนายํ ปถวี, อวิญฺญาย สุขํ ทุขํ;

สาปิ ทานพลา มยฺหํ, สตฺตกฺขตฺตุํ ปกมฺปถา’’ติฯ

เวสฺสนฺตรจริยํ นวมํฯ

10. สสปณฺฑิตจริยา

[125]

‘‘ปุนาปรํ ยทา โหมิ, สสโก ปวนจารโก;

ติณปณฺณสากผลภกฺโข, ปรเหฐนวิวชฺชิโตฯ

[126]

‘‘มกฺกโฏ จ สิงฺคาโล จ, สุตฺตโปโต จหํ ตทา;

วสาม เอกสามนฺตา, สายํ ปาโต จ ทิสฺสเร [สายํ ปาโต ปทิสฺสเร (ก.)]

[127]

‘‘อหํ เต อนุสาสามิ, กิริเย กลฺยาณปาปเก;

‘ปาปานิ ปริวชฺเชถ, กลฺยาเณ อภินิวิสฺสถ’ฯ

[128]

‘‘อุโปสถมฺหิ ทิวเส, จนฺทํ ทิสฺวาน ปูริตํ;

เอเตสํ ตตฺถ อาจิกฺขิํ, ทิวโส อชฺชุโปสโถฯ

[129]

‘‘ทานานิ ปฏิยาเทถ, ทกฺขิเณยฺยสฺส ทาตเว;

ทตฺวา ทานํ ทกฺขิเณยฺเย, อุปวสฺสถุโปสถํฯ

[130]

‘‘เต เม สาธูติ วตฺวาน, ยถาสตฺติ ยถาพลํ;

ทานานิ ปฏิยาเทตฺวา, ทกฺขิเณยฺยํ คเวสิสุํ [คเวสยฺยุํ (ก.)]

[131]

‘‘อหํ นิสชฺช จินฺเตสิํ, ทานํ ทกฺขิณนุจฺฉวํ;

‘ยทิหํ ลเภ ทกฺขิเณยฺยํ, กิํ เม ทานํ ภวิสฺสติฯ

[132]

‘‘‘น เม อตฺถิ ติลา มุคฺคา, มาสา วา ตณฺฑุลา ฆตํ;

อหํ ติเณน ยาเปมิ, น สกฺกา ติณ ทาตเวฯ

[133]

‘‘‘ยทิ โกจิ เอติ ทกฺขิเณยฺโย, ภิกฺขาย มม สนฺติเก;

ทชฺชาหํ สกมตฺตานํ, น โส ตุจฺโฉ คมิสฺสติ’ฯ

[134]

‘‘มม สงฺกปฺปมญฺญาย, สกฺโก พฺราหฺมณวณฺณินา;

อาสยํ เม อุปาคจฺฉิ, ทานวีมํสนาย เมฯ

[135]

‘‘ตมหํ ทิสฺวาน สนฺตุฏฺโฐ, อิทํ วจนมพฺรวิํ;

‘สาธุ โขสิ อนุปฺปตฺโต, ฆาสเหตุ มมนฺติเกฯ

[136]

‘‘‘อทินฺนปุพฺพํ ทานวรํ, อชฺช ทสฺสามิ เต อหํ;

ตุวํ สีลคุณูเปโต, อยุตฺตํ เต ปรเหฐนํฯ

[137]

‘‘‘เอหิ อคฺคิํ ปทีเปหิ, นานากฏฺเฐ สมานย;

อหํ ปจิสฺสมตฺตานํ, ปกฺกํ ตฺวํ ภกฺขยิสฺสสิ’ฯ

[138]

‘‘‘สาธู’ติ โส หฏฺฐมโน, นานากฏฺเฐ สมานยิ;

มหนฺตํ อกาสิ จิตกํ, กตฺวา องฺคารคพฺภกํฯ

[139]

‘‘อคฺคิํ ตตฺถ ปทีเปสิ, ยถา โส ขิปฺปํ มหา ภเว;

โผเฏตฺวา รชคเต คตฺเต, เอกมนฺตํ อุปาวิสิํฯ

[140]

‘‘ยทา มหากฏฺฐปุญฺโช, อาทิตฺโต ธมธมายติ [ธุมธุมายติ (สี.), ธมมายติ (ก.)];

ตทุปฺปติตฺวา ปปติํ, มชฺเฌ ชาลสิขนฺตเรฯ

[141]

‘‘ยถา สีโตทกํ นาม, ปวิฏฺฐํ ยสฺส กสฺสจิ;

สเมติ ทรถปริฬาหํ, อสฺสาทํ เทติ ปีติ จฯ

[142]

‘‘ตเถว ชลิตํ อคฺคิํ, ปวิฏฺฐสฺส มมํ ตทา;

สพฺพํ สเมติ ทรถํ, ยถา สีโตทกํ วิยฯ

[143]

‘‘ฉวิํ จมฺมํ มํสํ นฺหารุํ, อฏฺฐิํ หทยพนฺธนํ;

เกวลํ สกลํ กายํ, พฺราหฺมณสฺส อทาสห’’นฺติฯ

สสปณฺฑิตจริยํ ทสมํฯ

อกิตฺติวคฺโค ปฐโมฯ

ตสฺสุทฺทานํ

อกิตฺติพฺราหฺมโณ สงฺโข, กุรุราชา ธนญฺจโย;

มหาสุทสฺสโน ราชา, มหาโควินฺทพฺราหฺมโณฯ

นิมิ จนฺทกุมาโร จ, สิวิ เวสฺสนฺตโร สโส;

อหเมว ตทา อาสิํ, โย เต ทานวเร อทาฯ

เอเต ทานปริกฺขารา, เอเต ทานสฺส ปารมี;

ชีวิตํ ยาจเก ทตฺวา, อิมํ ปารมิ ปูรยิํฯ

ภิกฺขาย อุปคตํ ทิสฺวา, สกตฺตานํ ปริจฺจชิํ;

ทาเนน เม สโม นตฺถิ, เอสา เม ทานปารมีติฯ

ทานปารมินิทฺเทโส นิฏฺฐิโตฯ

2. หตฺถินาควคฺโค