เมนู

พระสุตตันตปิฎก


อังคุตตรนิกาย ทสก - เอกาทสกนิบาต


เล่มที่ 5


ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น


อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต


ปฐมปัณณาสก์


อานิสังสวรรคที่ 1


1. กิมัตถิยสูตร


ว่าด้วยศีลที่เป็นกุศล มีอะไรเป็นผลเป็นอานิสงส์


[1] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ท่าน
พระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่ง
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นผล มีอะไรเป็นอานิสงส์
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า ดูก่อนอานนท์ ศีลที่เป็นกุศล มีอวิป-
ปฏิสารเป็นผล มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์.