เมนู

พระสุตตันตปิฎกสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรคเล่มที่ ๔ ภาคที่ ๑


ขอนอบน้อมแด่


พระผู้มีพระภาคอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น๑. สฬายตนสังยุตปฐมปัณณาสก์อนิจจวรรคที่ ๑๑. อัชฌัตติกอนิจจสูตร


ว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งอายตนะภายใน


[ ๑ ] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มี-
พระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้น