เมนู

พระวินัยปิฎก
เล่ม 8
ปริวาร
ขอนอบน้อมแต่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
มหาวิภังค์ 16 มหาวาร
ปาราชิกกัณฑ์
กัตถปัญญัติวารที่ 1
[1] พระผู้มีพระภาค ผู้ทรงรู้เห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ 1 ณ ที่ไหน? ทรงปรารภใคร? เพราะเรื่องอะไร? ในปาราชิก
สิกขาบทที่ 1 นั้น มีบัญญัติ อนุบัญญัติ อนุปันนบัญญัติ สัพพัตถบัญญัติ ปเทสบัญญัติ
สาธารณบัญญติ อสาธารณบัญญัติ เอกโตบัญญัติ อุภโตบัญญัติ หรือ? บรรดาปาติโมกขุทเทศ 5
ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น จัดเข้าในอุเทศไหน? นับเนื่องในอุเทศไหน? มาสู่อุเทศโดยอุเทศ
ที่เท่าไร? บรรดาวิบัติ 4 เป็นวิบัติอย่างไหน? บรรดาอาบัติ 7 กอง เป็นอาบัติกองไหน?
บรรดาสมุฏฐานแห่งอาบัติ 6 อย่าง เกิดขึ้นด้วยสมุฏฐานเท่าไร? บรรดาอธิกรณ์ 4 เป็นอธิกรณ์
อย่างไหน? บรรดาสมถะ 7 ย่อมระงับด้วยสมถะเท่าไร? ในปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น อะไร
เป็นวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น อะไรเป็นอภิวินัย? ในปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น
อะไรเป็นปาติโมกข์? ในปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น อะไรเป็นอธิปาติโมกข์? อะไรเป็นวิบัติ?
อะไรเป็นสมบัติ? อะไรเป็นข้อปฏิบัติ? พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติปาราชิกสิกขาบทที่ 1
เพราะทรงอาศัยอำนาจประโยชน์เท่าไร? พวกไหนศึกษา? พวกไหนมีสิกขาอันศึกษาแล้ว?
ปาราชิกสิกขาบทที่ 1 นั้น ตั้งอยู่ในใคร? พวกไหนย่อมทรงไว้? เป็นถ้อยคำของใคร? ใคร
นำมา