เมนู

*เล่มที่ 40 หน้า 1

สทฺธมฺมปฺปกาสินี นาม ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา
ปฏิสมฺภิทามคฺควณฺณนา

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
คนฺถารมฺภกถา
โย สพฺพโลกาติคสพฺพโสภา
ยุตฺเตหิ สพฺเพหิ คุเณหิ ยุตฺโต
โทเสหิ สพฺเพหิ สวาสเนหิ
มุตฺโต วิมุตฺตึ ปรมํว (๑) ทาตา ฯ
นิจฺจํ ทยาจนฺทนสีตจิตฺโต
ปญฺญารวิโชติตสพฺพเนยฺโย
สพฺเพสุ ภูเตสุ ตมคฺคภูตํ
ภูตตฺถนาถํ สิรสา นมิตฺวา ฯ
โย สพฺพภูเตสุ (๒) มุนีว อคฺโค
อนนฺตสงฺเขสุ ชินตฺตเชสุ (๓)
อหูทยาญาณคุเณหิ สตฺถุ-
สีลานุการี ชนตาหิเตสุ ฯ
ตํ สาริปุตฺตํ มุนิราชปุตฺตํ
เถรํ ถิราเนกคุณาภิรามํ
# ๑ ม. ปรมญฺจ ฯ ๒ สี. สพฺพสตฺเตสุ ฯ ๓ สี. ชินตฺรเชสุ ฯ